Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
40

Maciej Zabawa (1981), Laska na plaży

add Twoja notatka 
Opis pozycji

olej na płótnie, 80 x 130 cm

opisany na odwrociu: MACIEJ ZABAWA

Aukcja
VI Aukcja Sztuki na Czasie. Kolekcjonerska na Wielkanoc
gavel
Data
07 kwietnia 2023 CEST/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
171 EUR
Cena sprzedaży
brak ofert
Wyświetleń: 36 | Ulubione: 1
Aukcja

Postmoderna

VI Aukcja Sztuki na Czasie. Kolekcjonerska na Wielkanoc
Data
07 kwietnia 2023 CEST/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
18.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 50
  500
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
 
Regulamin


REGULAMIN SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Organizatorem Aukcji jest Świętokrzyski Dom Aukcyjny & Galeria Malarstwa Postmoderna Zuzanna Wojtas.

2. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki powierzone Organizatorom przez ich właścicieli lub będące własnością Domu Aukcyjnego.

3. Przed przystąpieniem do aukcji należy zapoznać się z treścią regulaminu aukcji.

4. Dom Aukcyjny występuje w roli pośrednika, doprowadzając do zawarcia umowy między podmiotami lub działa na własny rachunek.

5. Dom Aukcyjny gwarantuje poufność złożonych ofert i danych osobowych uczestników aukcji.

PRZEDMIOTY SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ

1. Dom Aukcyjny określa termin aukcji, miejsce oraz katalog Obiektów oferowanych na najbliższej aukcji.

2. Obiekty zamieszczone w katalogu i zgłoszone do sprzedaży aukcyjnej są opatrzone opisami, których prawdziwość potwierdzona jest przez pracowników i ekspertów Domu Aukcyjnego lub przez zewnętrznych konsultantów.

3. Opisy Obiektów zawartych w katalogu mogą być uzupełniane lub zmieniane przez Dom Aukcyjny przed rozpoczęciem licytacji.

4. W katalogu podaje się orientacyjne Ceny Wywoławcze oraz ewentualnie Estymacje.

5. Dom Aukcyjny daje gwarancje autentyczności oraz autorstwa i innych cech Obiektów opisanych w katalogu.

6. Dom Aukcyjny może wycofać Przedmiot Aukcji bez podania przyczyny.

7. Organizatorzy aukcji nie ponoszą odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów, oraz zastrzegają sobie prawo do wycofania obiektu z licytacji bez podawania przyczyny.

8. Dom Aukcyjny wydaje certyfikat zakupionego obiektu.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO AUKCJI

1. Warunkiem udziału w aukcji jest akceptacja przez Uczestnika postanowień niniejszego regulaminu aukcji w całości i bez jakichkolwiek zastrzeżeń.

2. Uczestnikiem może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną.

3. Dom Aukcyjny może odmówić dopuszczenia do udziału w Aukcji lub sprzedaży poaukcyjnej, osób w stosunku do których zachodzi niewyjaśniona wątpliwość co do ich tożsamości, możliwości zawarcia przez nich ważnej umowy sprzedaży, podejrzenie możliwości popełnienia czynu zabronionego lub dana osoba swoim zachowaniem może zakłócać prawidłowy przebieg Aukcji. Dom Aukcyjny może również odmówić dopuszczenia do udziału w aukcji lub sprzedaży po aukcyjnej osoby, która wcześniej nie wywiązała się ze swoich zobowiązań w stosunku do Domu Aukcyjnego. Dom Aukcyjny zachowuje sobie prawo niedopuszczenia osoby do uczestnictwa w aukcji bez podania przyczyny.

4. Aukcja jest prowadzona w języku polskim i zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez Aukcjonera wskazanego przez Dom Aukcyjny. Ceny na Aukcji są podawane w polskich złotych.

LICYTACJA ONLINE (PRZEZ INTERNET W CZASIE RZECZYWISTYM)

1. Dom Aukcyjny udostępnia możliwość licytacji w czasie rzeczywistym przez Internet razem z Uczestnikami zgromadzonymi na sali aukcyjnej.

2. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy w przebiegu Aukcji spowodowane brakiem dostępu do Internetu lub inne problemy techniczne będące po stronie Użytkownika.

3. Przystępując do licytacji Uczestnik poprzez klikniecie klawisza z wyświetloną na nim kwotą składa wiążącą ofertę zakupu licytowanego obiektu i akceptuje cenę w kwocie ukazanej na klawiszu. Kliknięcie na klawisz ma taką samą wagę jak podniesienie plakietki licytacyjnej na sali.

4. Po zakończeniu aukcji, Uczestnik licytacji online otrzyma podsumowanie dokonanych zakupów na adres email podany przy rejestracji.

CENA

1. Obiekty wystawiane na aukcji mogą mieć cenę gwarantowaną, poniżej której nie mogą być sprzedane. Jej wysokość jest znana wyłącznie Domowi Aukcyjnemu i właścicielowi obiektu. W sytuacji, gdy nie zostanie ona osiągnięta, będzie możliwa sprzedaż warunkowa, wymagająca dodatkowej zgody właściciela obiektu udzielonej w terminie trzech dni od daty aukcji, jednakże wylicytowana cena stanowi wiążącą cenę nabywcy.

2. Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo do zmiany Ceny Wywoławczej przed aukcją.

3. Aukcjoner może w zależności od zainteresowania obiektem rozpocząć licytację od Ceny Wywoławczej niższej lub wyższej niż umieszona w katalogu.

4. Estymacje są określane przez Dom Aukcyjny na podstawie analizy wyników aukcji podobnych obiektów oraz aktualnej tendencji rynkowej.

5. Postąpienie w licytacji (podwyższanie stawki) wynosi  50 zł w przedziale cenowym do 400 zł; pomiędzy 400 zł a 2 000 zł postąpienie wynosi 100 zł; pomiędzy 2 000 zł a 5 000 zł postąpienie wynosi 200 zł, powyżej kwoty 5 000 zł postąpienie wynosi 500 zł. 

PŁATNOŚCI

1. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata aukcyjna oraz ewentualne opłaty dodatkowe wynikające z oznaczeń katalogowych. Naliczane są one również w przypadku sprzedaży poaukcyjnej. Opłata aukcyjna wynosi 18 % ceny nabycia.

2. O ile nie uzgodniono inaczej, Nabywca obowiązany jest wpłacić należność za zakupione obiekty w terminie 7 dni od dnia zakończenia aukcji. Dom Aukcyjny będzie uprawniony do naliczania odsetek ustawowych za okres opóźnienia w zapłacie.

3. Prawo własności przedmiotu przechodzi na Nabywcę z chwilą zapłacenia pełnej ceny nabycia.

4. Wpłat można dokonywać przelewem bankowym na konto: Postmoderna Zuzanna Wojtas, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Władysława Broniewskiego 42, nr konta: 39124050351111001084266425 lub za pośrednictwem PayPal pod adresem: www.paypal.com/paypalme/zwpostmoderna, gotówką lub kartami płatniczymi w siedzibie Domu Aukcyjnego.

5. Wszystkie płatności są przyjmowane w polskich złotych. Na specjalne życzenie Licytującego i po wcześniejszym uzgodnieniu, w tym kursu wymiany walut, Dom Aukcyjny dopuszcza możliwość dokonania płatności w innych walutach.

6. W przypadku gdy Nabywca w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej nie uiści całej Ceny nabycia Dom Aukcyjny bez uszczerbku dla innych swoich praw może zastosować jeden lub kilka z poniższych środków prawnych:

-        przechować Obiekt w galeriach Domu Aukcyjnego lub winnym miejscu na ryzyko i koszt Nabywcy;

-        odstąpić od sprzedaży Obiektu, zatrzymując dotychczasowe opłaty na poczet pokrycia szkód;

-        odrzucić zlecenie Nabywcy w przyszłości lub zrealizować takie zlecenie pod warunkiem uiszczenia wadium;

-        naliczać odsetki maksymalne od dnia wymagalności płatności do dnia zapłaty pełnej Ceny zakupu;

-        odsprzedać Obiekt na Aukcji lub prywatnie z Estymacjami i ceną minimalną ustaloną przez Dom Aukcyjny. Jeśli Obiekt na drugiej Aukcji zostanie sprzedany za kwotę niższą niż Cena nabycia, za którą Nabywca wylicytował Obiekt, Nabywca pozostający w zwłoce będzie zobowiązany do pokrycia różnicy wraz z kosztami przeprowadzenia dodatkowej Aukcji;

-        wszcząć postępowanie sądowe przeciwko Nabywcy w celu odzyskania zaległości;

-        potrącić należności Nabywcy względem Domu Aukcyjnego z wierzytelności, wobec tego Nabywcy wynikających z innych transakcji;

-        podjąć wszelkie inne działania odpowiednie do zaistniałych okoliczności.

 

ODBIÓR PRZEDMIOTU AUKCJI

1. Odbiór zakupionych obiektów jest możliwy po zaksięgowaniu się na koncie Domu Aukcyjnego całkowitej wpłaty kwoty wylicytowanej wraz z opłatą aukcyjną. Odbywa się on w siedzibie Domu Aukcyjnego. Na wyraźne życzenie Kupującego, Dom Aukcyjny może zlecić wysłanie obiektu pod wskazany adres profesjonalnej firmie transportowej. Koszty przesyłki, w tym ubezpieczenia, pokrywa Kupujący. Odpowiedzialność Domu Aukcyjnego za obiekt ustaje w momencie odbioru obiektu w siedzibie Domu Aukcyjnego przez Kupującego lub z chwilą nadania przesyłki.

2. O ile nie ustalono inaczej, za zakupione obiekty nie odebrane w terminie 30 dni od daty aukcji, zostaną obciążone kosztami przechowywania w wysokości 2% ceny ich sprzedaży miesięcznie.

REKLAMACJE

1. Wszelkie możliwe reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami prawa polskiego.

2. Uczestnik ma prawo składać reklamacje dotyczące nabytych Przedmiotów Aukcyjnych.

3. Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej.

4. Dom Aukcyjny ma obowiązek rozpatrzenia każdej reklamacji.

5. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika (imię, nazwisko, adres zamieszkania) oraz uzasadnienie reklamacji.

PRAWA AUTORSKIE

Prawa autorskie do  wszystkich  zdjęć,  ilustracji  i  tekstów  związanych z Obiektem, sporządzonych przez lub dla Domu Aukcyjnego, włączając zawartość Katalogów, stanowią własność Domu Aukcyjnego. Nie mogą być one wykorzystane przez Nabywcę ani inne osoby bez uprzedniej pisemnej zgody Domu Aukcyjnego.

SPRZEDAŻ POAUKCYJNA

Niektóre Obiekty niesprzedane na Aukcji wystawione są do sprzedaży poaukcyjnej. W cenie sprzedaży Obiektów oferowanych poaukcyjnie zawarta jest także Opłata aukcyjna i inne opłaty dodatkowe. Procedura sprzedaży poaukcyjnej podlega przepisom niniejszego Regulaminu, stosowanym odpowiednio.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin aukcji wyczerpuje całość praw i obowiązków pomiędzy stronami w odniesieniu do sprzedaży aukcyjnej i poaukcyjnej Obiektu.

2. Wszelkie zawiadomienia powinny być kierowane na piśmie na adres Domu Aukcyjnego Powiadomienia kierowane do Nabywców będą przesyłane na adres podany w ostatnim piśmie do Domu Aukcyjnego.

3. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Użytkownika oraz Usługodawcę.

4. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Domem Aukcyjnym a Nabywcą, jest prawo polskie

PRAWO ODSTĄPIENIA

1. Wykonując obowiązek informacyjny, określony w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 134 z późn. zm.), Dom Aukcyjny informuje, że na podstawie art. 38 pkt 11 ww. ustawy, Klientom będącym konsumentami i uczestniczącymi w aukcji przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

2. Dom Aukcyjny jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży, jeżeli nie może zastosować środków bezpieczeństwa, o których mowa w art. 34 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 723).

O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
Postmoderna
Kontakt
Postmoderna
room
ul. Broniewskiego 42
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
phone
+48570705220
keyboard_arrow_up