Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
9

Magdalena Kazimierska, Lilie, granatowe koła, 2017 r.

add Twoja notatka 
Opis pozycji

olej/płótno, 50 x 100 cm, sygnowany i datowany na odwrociu: '2017 | MAGDA KAZIMIERSKA'

Aukcja
16 Aukcja Sztuki
gavel
Data
15 kwietnia 2019 CEST/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
233 EUR
Cena sprzedaży
brak ofert
Pozycja nie jest już dostępna
Wyświetleń: 27 | Ulubione: 1
Aukcja

101 Projekt

16 Aukcja Sztuki
Data
15 kwietnia 2019 CEST/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
18.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
  200 000
  > 20 000
  500 000
  > 50 000
 
Regulamin

REGULAMIN AUKCJI 101 PROJEKT


GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ


Osoba przystępująca do aukcji podpisując formularz Zlecenia Licytacji (licytacja telefoniczna lub licytacja na zlecenie kupującego z limitem ceny) lub Formularz Rejestracyjny (licytacja osobista) potwierdza zapoznanie się i przyjęcie warunków sprzedaży aukcyjnej określonych w Regulaminie Aukcji 101 Projekt Galerii Sztuki Współczesnej. Poaukcyjna sprzedaż obiektów podlega także warunkom sprzedaży określonym w Regulaminie Aukcji.


Galeria 101 Projekt jest pośrednikiem handlowym pomiędzy komitentami wystawiającymi obiekty na aukcje a kupującymi, działa w imieniu własnym lecz na rachunek komitenta uprawnionego do rozporządzania obiektem, chyba że inaczej zastrzeżono w katalogu, jego zmianach lub ogłoszeniach podanych do wiadomości przed aukcją. Warunki sprzedaży aukcyjnej określone w Regulaminie Aukcji mogą być przez Galerię 101 Projekt odwołane lub zmienione poprzez aneksy dostępne w sali aukcyjnej lub obwieszczenie aukcjonera.


W aukcji można wziąć udział osobiście lub składając zlecenie licytacji telefonicznej, jak i zlecenie licytacji z limitem ceny. lub licytować online w czasie rzeczywistym za pośrednictwem portalu Onebid www.101projekt.onebid.pl. .


Licytacja osobista odbywa się w lokalu Galerii 101 Projekt przy ul. Pięknej 62/64 po wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego, okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika aukcji i odebraniu tabliczki z numerem. Po zakończeniu aukcji należy zwrócić tabliczkę z numerem, a w przypadku zakupu odebrać Potwierdzenie Zawartych Transakcji.


Licytacja telefoniczna odbywa się za pośrednictwem pracownika Galerii 101 Projekt w imieniu kupującego, po złożeniu formularza Zlecenia Licytacji, najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem aukcji. Galeria101 Projekt nie ponosi odpowiedzialności za zlecenia złożone po tym terminie. Formularz Zlecenia Licytacji znajduje się na końcu katalogu aukcyjnego, dostępny jest w siedzibie Galerii 101 Projekt przy ul. Pięknej 62/64, jak i na stronie internetowej Galerii 101 Projekt www.101projekt.pl. Formularz można dostarczyć do Galerii 101 Projekt pocztą, mailem lub osobiście. Pracownik Galerii 101 Projekt skontaktuje się z osobą składającą Zlecenie Licytacji i poprosi o przesłanie skanu lub dostarczenie kopii dokumentu tożsamości w celu identyfikacji danych, a następnie potwierdzi przyjęcie formularza Zlecenia Licytacji.


Przed rozpoczęciem licytacji wybranego obiektu pracownik połączy się z kupującym. Galeria 101 Projekt nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości udziału w licytacji telefonicznej z powodu problemów z połączeniem. Kwota wylicytowana nie zawiera opłaty aukcyjnej oraz opłaty wynikającej z tzw. droit de suite w przypadku wylicytowania obiektów do których opłata ta jest doliczana. Galeria 101 Projekt zastrzega sobie prawo do nagrywania i archiwizowania połączeń telefonicznych z zachowaniem zasady poufności.


Licytacja na zlecenie kupującego z limitem ceny odbywa się za pośrednictwem pracownika Galerii 101 Projekt w imieniu kupującego, po złożeniu formularza Zlecenia Licytacji najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem aukcji. Galeria101 Projekt nie ponosi odpowiedzialności za zalecenia złożone później. Podany limit ceny nie powinien uwzględniać opłaty aukcyjnej. Wysokość limitu ceny podana przez kupującego jest informacją poufną. Kwota powinna być wyrażona w polskich złotych zgodnie z tabelą postąpień. W przypadku niezgodności z tabelą postąpień zostanie ona obniżona do poziomu postąpienia. Obiekt nie może być kupiony w cenie niższej niż cena gwarancyjna, jeśli limit ceny jest niższy niż cena gwarancyjna, zostaje zawarta transakcja warunkowa. Formularz zlecenia licytacji znajduje się na końcu katalogu aukcyjnego, dostępny jest w siedzibie Galerii 101 Projekt przy ul. Pięknej 62/64, jak i na stronie internetowej Galerii 101 Projekt www.101projekt.pl. W przypadku dwóch lub więcej zleceń z takim samym limitem, decyduje kolejność zgłoszeń. Formularz można dostarczyć do Galerii 101 Projekt pocztą, mailem lub osobiście. Pracownik Galerii 101 Projekt skontaktuje się z osobą składającą Zlecenie Licytacji i poprosi o przesłanie skanu lub dostarczenie kopii dokumentu tożsamości w celu identyfikacji danych, a następnie potwierdzi przyjęcie formularza Zlecenia Licytacji.


Licytacja online w czasie rzeczywistym za pośrednictwem portalu Onebid www.101projekt.onebid.pl lub portalu Artinfo www.artinfo.pl


Usługa licytacji przez pracownika Galerii 101 Projekt na zlecenie kupującego jest bezpłatna. Galeria 101 Projekt dołoży wszelkiej, należytej staranności w celu realizacji zlecenia, jednak nie ponosi odpowiedzialności za nierealizowanie zlecenia licytacji, chyba że wina za brak realizacji zlecenia leży wyłącznie po stronie Galerii 101Projekt.


Tabela postąpień


Licytacja rozpoczyna się od ceny wywoławczej w górę i odbywa się zgodnie z tabelą postąpień. Aukcjoner ma prawo zdecydować o innej wysokości postąpienia. 


Cena od – do = Postąpienie
0–2000 = 100
2000–5000 = 200
5000–10000 = 500
10000–20000 = 1000
20000–50000 = 2000
50000–100000 = 5000
100000–200000 = 10000
200000–500000 = 20000
powyżej 500000 = wg uznania aukcjonera


Cena wywoławcza – zamieszczona w katalogu jest kwotą, od której rozpoczyna się licytacja. Licytacja może zakończyć się na kwocie równej cenie wywoławczej lub kwocie wyższej.


Estymacja – podana w katalogu jest szacunkową wartością obiektu i ma charakter wskazówki dla kupującego zainteresowanego obiektem. Licytacja zakończona w przedziale estymacji lub powyżej jej górnej granicy jest transakcją ostateczną. Estymacje nie uwzględniają opłaty aukcyjnej ani opłat dodatkowych.


Cena gwarancyjna – najniższa cena za jaką może być sprzedany obiekt bez zgody komitenta. Wysokość ceny gwarancyjnej jest informacją poufną. Jeśli w trakcie licytacji nie zostanie osiągnięta cena gwarancyjna, zostaje zawarta umowa warunkowa, co zostaje ogłoszone przez aukcjonera po uderzeniu młotkiem. Nie wszystkie obiekty muszą posiadać cenę gwarancyjną.


Transakcja warunkowa – jest zawarta, kiedy obiekt w trakcie licytacji nie osiągnął ceny gwarancyjnej. Galeria 101 Projekt zobowiązuje się do negocjacji z komitentem w celu uzyskania akceptacji ceny wylicytowanej. Umowa sprzedaży dochodzi do skutku jeśli Galeria 101 Projekt wynegocjuje z komitentem cenę wylicytowaną lub kupujący podniesie ofertę do poziomu ceny gwarancyjnej. Jeśli negocjacje z komitentem w terminie 5 dni nie dadzą pozytywnego rezultatu, obiekt uważa się za niesprzedany. W tym okresie Galeria 101 Projekt zastrzega sobie prawo do przyjmowania w sprzedaży poaukcyjnej ofert równych cenie gwarancyjnej. Jeśli Galeria 101 Projekt otrzyma taką ofertę, musi poinformować klienta, który wylicytował obiekt warunkowo. Jeśli klient podniesie swoją ofertę do ceny gwarancyjnej ma pierwszeństwo w zakupie.


Opłata aukcyjna- do kwoty wylicytowanej doliczamy opłatę aukcyjną, która naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 zł (włączenie) – w wysokości 18 %, a powyżej 100 000 zł – w wysokości 15 %. Opłata aukcyjna obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej. Kwota wylicytowana wraz z opłatą aukcyjna zawiera podatek od towarów i usług VAT. Galeria 101 Projekt na zakupione obiekty wystawia faktury VAT marża, na wyraźne życzenie klienta, najpóźniej 7 dni od daty zapłaty.


1) 5 % kwoty wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale do równowartości 50.000 euro, oraz


2) 3 % kwoty wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 50.000,01 euro do równowartości 200.000 euro, oraz


3) 1 % kwoty wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 200.000,01 euro do równowartości 350.000 euro, oraz


4) 0,5 % kwoty wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 350.000,01 euro do równowartości 500.000 euro, oraz


5) 0,25 % kwoty wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale przekraczającym równowartość 500.000 euro - jednak nie wyższego niż równowartość 12.500 euro.


Opłata obliczana będzie według dziennego średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego aukcję. Opłata obliczana będzie, gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 100 euro. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. ze późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.


Aukcję prowadzi aukcjoner, który wyczytuje obiekty i ich kolejne postąpienia, wskazuje licytujących, ogłasza zakończenie aukcji przez uderzenie młotkiem oraz wskazuje zwycięzcę, co jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży między Galerią 101 Projekt a licytującym, który zaoferował najwyższą kwotę.


Aukcja jest prowadzona w języku polskim.


Spory, które mogą zaistnieć w trakcie aukcji rozstrzyga aukcjoner, może on ponownie przeprowadzić licytację obiektu.


Galeria 101 Projekt utrwala przebieg aukcji za pomocą urządzeń rejestrujących.


Aukcjoner ma prawo do wycofania obiektu z licytacji bez podania przyczyny.


Aukcjoner ma prawo uzupełniać lub zmieniać opisy zawarte w katalogu.


Aukcjoner rozpoczyna aukcję i decyduje o wysokości kolejnych postąpień.


Polskie muzea mają prawo pierwokupu w wylicytowanej cenie, pod warunkiem, że zgłoszą to bezpośrednio po zakończeniu licytacji obiektu.


Jeśli na dany obiekt nie ma żadnych ofert, aukcjoner ogłasza, że obiekt jest niesprzedany.


Galeria 101 Projekt ma prawo odmówić dopuszczenia niektórych osób do udziału w aukcji lub sprzedaży poaukcyjnej.


Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna w wysokości 18 %. Opłata aukcyjna obowiązuje również przy sprzedaży poaukcyjnej, czyli po zakończeniu aukcji.


W przypadku obiektów oznaczonych gwiazdką (*) do ceny końcowej tj. wylicytowanej kwoty wraz opłatą aukcyjną, doliczona jest opłata z tytułu „droit de suite” w wysokości 5%.


Po zakończeniu aukcji kupujący, którzy dokonali zakupu, otrzymają od Galerii 101 Projekt, Potwierdzenie zawartych transakcji, bezpośrednio po aukcji (licytacja osobista) lub mailem (licytacja telefoniczna, licytacja z limitem ceny), w terminie 24 godzin od zakończenia aukcji.


Za wylicytowane obiekty kupujący zobowiązany jest do zapłaty należności w terminie 7 dni od dnia aukcji. Za przekroczenie terminu zapłaty, Galeria 101 Projekt może naliczać odsetki w wysokości 14 % w skali roku. Płatności można dokonywać gotówką, karta kredytową (akceptujemy karty VISA i Master-Cart) oraz przelewem bankowym na konto:


BZ WBK S.A.51 1090 1030 0000 0001 3258 3249, SWIFT WBKKPPLPP.


W tytule przelewu prosimy wpisać nazwę, datę aukcji i numer obiektu.


Wszystkie transakcje zawierane są w polskich złotych. Na życzenie kupującego, po wcześniejszym uzgodnieniu, dopuszczamy wpłaty w dolarach amerykańskich, euro i funtach brytyjskich, przeliczając po dziennym kursie kupna waluty BZ WBK S.A oraz doliczając opłatę manipulacyjną w wysokości 1%.


Kwota wylicytowana wraz z opłatą aukcyjną zawiera podatek VAT. Na życzenie kupującego Galeria 101 Projekt wystawia fakturę VAT marża w terminie 7 dni od daty zapłaty.


W razie braku zapłaty w terminie i bezskutecznym upływie wyznaczonego dodatkowego terminu, Galeria 101 Projekt ma prawo do:


przechowywania obiektu w Galerii 101 Projekt lub magazynie zewnętrznym na ryzyko i koszt kupującego;


odstąpienia od sprzedaży obiektu zatrzymując dotychczasowe opłaty na poczet pokrycia szkód;


w przyszłości odrzucić zlecenie kupującego lub je zrealizować pod warunkiem wpłaty kaucji;


naliczyć odsetki w wysokości 14% w skali roku od dnia wymagalności należności do daty zapłaty pełnej ceny;


odsprzedać obiekt na aukcji lub w galerii z ceną minimalną i ewentualnymi estymacjami ustalonymi przez Galerię 101 Projekt, obciążając kupującego pozostającego w zwłoce zapłatą różnicy między ceną za jaką obiekt został kupiony, a ceną za jaką pozostający w zwłoce wylicytował obiekt;


wszcząć postępowanie sądowe wobec kupującego w celu wyegzekwowania należności;


potrącić należności kupującego względem Galerii 101 Projekt z wierzytelności Galerii 101 Projekt, wobec tego kupującego, wynikających z innych transakcji;


podjąć inne odpowiednie działania.


Zakupione na aukcji obiekty powinny zostać odebrane w terminie do 10 dni od dnia aukcji. Wydanie obiektu może nastąpić po całkowitej zapłacie należności. Obiekt może być wydany nabywcy po okazaniu dokumentu tożsamości lub pełnomocnikowi nabywcy na podstawie pisemnego upoważnienia.


Za nieodebrane w terminie obiekty Galeria 101 Projekt może obciążyć kupującego kosztami magazynowania i transportu. Tym samym Galeria 101 Projekt ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie obiektu jedynie przez okres 10 dni od dnia aukcji.


Galeria 101 Projekt zapewnia podstawowe opakowanie sprzedanego obiektu umożliwiające odbiór osobisty.


Galeria 101 Projekt nie oferuje usługi wysyłki zakupionych obiektów, jednak na wyraźne życzenie kupującego, Galeria 101 Projekt może pomóc w zorganizowaniu specjalistycznego opakowania i transportu za pośrednictwem przewoźnika wskazanego przez kupującego, jeżeli wszelkie koszty wysyłki, zapakowania i ubezpieczenia zostaną pokryte przez kupującego. Galeria 101 Projekt nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia obiektu powstałe w czasie transportu.


Odpowiedzialność Galerii 101 Projekt względem kupującego wyłącza wszelkie gwarancje inne niż określone poniżej:


z zastrzeżeniem lit. f poniżej odpowiedzialność Galerii 101 Projekt będzie ograniczona wyłącznie do ceny nabycia zapłaconej przez kupującego;


Galeria 101 Projekt nie ponosi odpowiedzialności za udzielone kupującym ustnie lub pisemnie informacje oraz za błędy w trakcie prowadzonej aukcji lub inne błędy popełnione w związku ze sprzedażą obiektu;


bez względu na charakter szkody, z zastrzeżeniem lit. f poniżej, Galeria 101 Projekt nie ponosi odpowiedzialności wobec kupującego przewyższającej cenę nabycia, jak również nie jest zobowiązana do zapłacenia odsetek od ceny nabycia;


Galeria 101 Projekt potwierdza autentyczność obiektu wystawiając Certyfikat. Potwierdzenie autentyczności określa autora obiektu i datę jego powstania. Jeżeli osoba, która zakupiła obiekt zakwestionuje opis obiektu w katalogu, dokumentując to wiarygodnymi ekspertyzami, kupujący może w terminie 14 dni od daty zakupu, zwrócić obiekt do Galerii 101 Projekt, która zwróci kupującemu całą wpłaconą kwotę;


Galeria 101 Projekt nie ponosi odpowiedzialności wobec osób niebędących bezpośrednimi nabywcami na aukcji oraz niebędących konsumentami, za ukryte wady fizyczne i wady prawne zakupionego obiektu;


Galeria 101 Projekt ponosi odpowiedzialność wobec kupującego wynikającą z oszustwa, świadomego wprowadzenia w błąd lub z winy umyślnej;


Prawa autorskie, ani prawa do reprodukowania obiektu nie są przekazywane przez sprzedającego obiekt wraz z obiektem. Prawa autorskie do zdjęć, ilustracji i tekstów związanych z obiektem, sporządzonych przez Galerię 101 Projekt lub dla Galerii 101 Projekt, stanowią własność Galerii 101 Projekt i nie mogą być wykorzystane bez uprzedniej pisemnej zgody Galerii 101 Projekt.


Reklamacje są rozpatrywane zgodnie z przepisami prawa polskiego. Niezgodność towaru z umową można reklamować w ciągu jednego roku od wydania obiektu. Galeria 101 Projekt nie ponosi odpowiedzialności wobec osób niebędących bezpośrednimi nabywcami na aukcji, za ukryte wady fizyczne i wady prawne zakupionego obiektu.


Galeria 101 Projekt odpowiada wobec kupującego za szkody z tytułu straty lub uszkodzenia obiektu, jedynie do wysokości ceny nabycia obiektu.


Galeria 101 Projekt może wymagać od kupującego danych osobowych w związku ze świadczonymi usługami oraz wymogami prawnymi. Galeria 101 Projekt może wykorzystać dane osobowe kupującego w celach marketingowych dostarczając informacje o usługach, produktach i wydarzeniach organizowanych przez Galerię 101 Projekt. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, dane osobowe kupujących rejestrujących się, są danymi poufnymi i są wykorzystywane przez Galerię 101 Projekt w zakresie niezbędnym do realizacji zlecenia. Zgodnie z art.8 i n. ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Galeria 101 Projekt jest zobowiązana do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15000 EUR.


Akceptując niniejszy Regulamin kupujący zgadza się na wykorzystywanie podanych przez niego danych osobowych w w/w celach. Kupujący ma prawo wglądu w swoje dane osobowe, ich korygowania lub rezygnacji z korespondencji marketingowej, w tym celu powinien skontaktować się z alerią 101 Projekt telefonicznie 22 890 74 08, 690 431 336 lub mailem na adres [email protected]


Niniejszy Regulamin wraz późniejszymi zmianami i uzupełnieniami wyczerpuje całość praw i obowiązków, pomiędzy stronami w odniesieniu do sprzedaży obiektu na aukcji lub sprzedaży poaukcyjnej w zakresie nieuregulowanym bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Galeria 101 Projekt zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.


Powiadomienia między stronami winny być kierowane pisemnie na adresy podane w ostatnich pismach wymienionych między stronami.


O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
101 Projekt
Kontakt
101 Projekt Galeria Sztuki Współczesnej i Dom Aukcyjny sp. z o. o.
room
ul. Wilcza 55/63
00-679 Warszawa
phone
+48 882 022 604
Godziny otwarcia
Poniedziałek
11:00 - 19:00
Wtorek
11:00 - 19:00
Środa
11:00 - 19:00
Czwartek
11:00 - 19:00
Piątek
11:00 - 19:00
Sobota
11:00 - 15:00
Niedziela
Zamknięte
keyboard_arrow_up