Francja, Medal heroicznej Polsce 1831

Powiadmienia w trakcie licytacji na żywo
notifications_off Alarm: Nie
textsms SMS: Brak
add Twoja notatka 

Opis pozycji

Stan zachowania: 3+

Czytelny egzemplarz ciekawszego medalu na cześć polskich powstańców.

Patyna.

Brąz, średnica 52 mm

Aukcja
E-Aukcja 9
gavel
Data
09 stycznia, 10:00
date_range
Sesja 3
11 stycznia, 17:00
event
Cena wywoławcza
23 EUR
Stan zachowania
3+
Rozpoczęcie aukcji na żywo (Sesja 3)

Wyślij wiadomość do organizatora aukcji

Masz pytania odnośnie tej pozycji lub udziału w licytacji?

Wyświetleń: 11 | Ulubione: 1
Aukcja

Rzeszowski Dom Aukcyjny

E-Aukcja 9
Data
Niedziela, 09 stycznia, 10:00
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Koszt dostawy

Opłata aukcyjna
18.00%
Podbicia
  1
  > 2
  50
  > 5
  100
  > 10
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
 
Regulamin

• The organizer of the auction is Rzeszowski Dom Aukcyjny sp. Z O.O. Pl. Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów. , VAT EU: PL8133779334
The auction takes place on behalf of the bidders, on behalf and the account of the owners of the items who remain anonymous.

• The auction fee is 18% and is added to the amount bid. The fee already includes the tax VAT.

• The winner of the auction is obliged to settle the payment within 14 days from the end of the auction. After this date, the Organizer has the right to cancel unpaid auction orders, or start calculating statutory interest for late payment.

• Authenticity of the offered items is guaranteed by the Organizer for an unlimited period, unless the description of the item is marked differently.

• The condition for participation in the auction is prior registration, unambiguous with the acceptance of this regulations.

• The auction participant is granted a loan for expenditure on the auction, above which he can not bid.

• The Auction Participant may request an increase in the expenditure credit, however the Organizer reserves itself the right to condition this request with the payment of a deposit.

• Viewing auction items is available to Auction Participants at the Organizer's office or other place indicated by the organizer after prior announcement of the visit.

• Auction participants taking part in the auction will be treated as if they were watching objects and studying them state of preservation.

• The auction ends after the price has been called three times and its approval (landing) and the winner the bidder is the bidder who offered the approved price.

• raises:

from --> the raise amount
1 --> 2

50 --->5

100 --> 10

500-->50

1,000 --> 100
2,000 --> 200
5,000 --> 500
10,000 --> 1,000
20,000, --> 2,000
500,000 --> 5,000

• The currency of the auction is Polish Zloty and the value expressed in this currency is the basis for settlements. Organizer accepts the settlement of the equivalent of the amount due in EURO and USD currencies according to the average table exchange rates of the National Bank of Poland on the day of the auction.

• Payment for purchased items should be transferred to accounts:

PLN payments:
Pekao SA: 26 1240 4751 1111 0010 8257 5903

Foreign currency payments:
90 1240 4751 1978 0010 8392 8104 [EURO]
36 1240 4751 1787 0010 8392 8247 [USD]

• Collection or shipment of items:

1. Items will be handed over to the winner of the auction, or to the person authorized by him, after receipt by the Organizer of full payment.
2. The auctioned items can be picked up from the Organizer's office, after prior agreement with The organizer of the reception details.
3. The costs of shipping domestic auction orders worth up to Poland 1,000 are PLN 30 and cover them buyer. The shipment is insured and carried out by a courier company
4. The cost of shipping abroad is covered by the buyer. The form and cost of such shipment is determined each time it's individually.

• Items with a value of over PLN 16.000 may be exported permanently outside of Poland only after obtaining the permission of the Minister of Culture and National Heritage. The rules for exporting and issuing export permits are regulated by the Act of 23.07.2003 on protection monuments and taking care of monuments "with later amendments.

• Obligation to obtain appropriate export licenses rests with the Bidder and Organizer does not mediate in this procedure.

• For the legal defects of the object, the person placing the item is responsible for the auction.

• These regulations have been prepared in Polish and published in that language, as well as published in the translation into foreign languages, with only legal issues in disputable matters Polish text of the regulations.

• The place for resolving any disputes is the District Court for the city competent for the Organizer Rzeszow.

Regulamin Aukcji


 • Organizatorem aukcji jest Rzeszowski Dom Aukcyjny sp. z O.O. 3 Maja 13, 35-030 Rzeszów. , NIP; 8133779334
  Aukcja odbywa się w imieniu licytujących, na zlecenie i rachunek właścicieli przedmiotów, którzy pozostają anonimowi.
 • Opłata aukcyjna wynosi 18% i doliczana jest do wylicytowanej kwoty. Opłata zawiera już w sobie podatek VAT.
 • Zwycięzca licytacji jest zobowiązany do uregulowania należności w ciągu 14 dni od zakończenia licytacji.
  Po upływie tego terminu Organizator ma prawo anulować nieopłacone zamówienia aukcyjne, bądź rozpocząć naliczanie odsetek ustawowych za zwłokę.
 • Autentyczność oferowanych przedmiotów jest gwarantowana przez Organizatora bezterminowo, chyba że w opisie danego przedmiotu zaznaczono inaczej.
 • Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest wcześniejsza rejestracja, jednoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.
 • Uczestnikowi aukcji przyznawany jest kredyt wydatków na aukcję, powyżej którego nie może On licytować.
 • Uczestnik aukcji może poprosić o zwiększenie kredytu wydatków, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo uwarunkowania tej prośby wpłatą wadium.
 • Oglądanie przedmiotów aukcyjnych dostępne jest dla Uczestników aukcji, w siedzibie Organizatora lub innym wskazanym przez organizatora miejscu po uprzednim zaanonsowaniu wizyty.
 • Uczestnicy aukcji biorący udział w licytacji będą traktowani tak jakby oglądali przedmioty i studiowali ich stan zachowania.
 • Zakończenie licytacji następuje po trzykrotnym wywołaniu ceny i jej zatwierdzeniu (przybiciu), a zwycięzcą licytacji zostaje ten jej Uczestnik, który zaoferował zatwierdzoną cenę.
 • Podbicia:


od kwoty
podbicie
1
2
505
100
10
500
50
1000
100
5000
500
10000
1000
20000
2000
50000

5000
 • Walutą aukcji jest Polski Złoty i wartość wyrażona w tej walucie stanowi podstawę rozliczeń. Organizator akceptuje regulowanie równowartości należnej kwoty w walutach EURO i USD według tabeli średnich kursów walut Narodowego Banku Polskiego z dnia przeprowadzenia aukcji.
 • Należność za kupione przedmioty należy przelać na konta :
  Wpłaty złotówkowe:
  Pekao SA: 26 1240 4751 1111 0010 8257 5903
 • Wpłaty walutowe: 
 • 90 1240 4751 1978 0010 8392 8104[EURO]
  36 1240 4751 1787 0010 8392 8247 [USD]


 • Odbiór lub wysyłka przedmiotów:
  1. Przedmioty zostaną przekazane zwycięzcy licytacji, lub osobie przez niego upoważnionej, po otrzymaniu przez Organizatora pełnej należności.
  2. Wylicytowane przedmioty można odebrać z siedziby Organizatora, po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem szczegółów odbioru.
  3. Koszt wysyłki krajowej w wysokości 30 złotych pokrywa nabywca. Wysyłka jest ubezpieczona i realizowana przez firmę kurierską, lub na życzenie pocztą.
  4. Koszty wysyłki zagranicznej pokrywa nabywca. Forma i koszt takiej wysyłki każdorazowo ustalany jest indywidualnie.
  5. Wysyłka przedmiotów następuje w ciągu 7 dni roboczych od daty zaksięgowania przelewu.
 • Przedmioty o wartości powyżej 16.000 złotych mogą być wywiezione na stałe poza granicę Polski tylko po uzyskaniu pozwolenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w związku z powyższym organizator nie wysyła przedmiotów o wartości powyżej 16.000 złotych poza granice kraju.
  Zasady wywozu i wydawania zezwoleń na wywóz reguluje "Ustawa z dnia 23.07.2003 O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami” wraz z późniejszymi poprawkami.
 • Obowiązek uzyskania stosownych pozwoleń wywozowych spoczywa na Zwycięzcy licytacji i Organizator nie pośredniczy w tej procedurze.
 • Za wady prawne przedmiotu odpowiedzialność ponosi wstawiający przedmiot na aukcję .
 • Niniejszy regulamin został sporządzony w języku polskim i opublikowany w tymże języku, jak i opublikowany w tłumaczeniu na języki obce, przy czym w kwestiach spornych moc prawną ma jedynie polski tekst regulaminu.
 • Miejscem rozstrzygania ewentualnych sporów jest właściwy dla Organizatora Sąd Rejonowy dla miasta Rzeszowa.


O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
Rzeszowski Dom Aukcyjny
Kontakt
Rzeszowski Dom Aukcyjny
room
ul. 3 Maja 13
35-030 Rzeszów
phone
+48 530 972 262
keyboard_arrow_up
+