391

Kurlandia, Wilhelm Kettler 1587-1616, trojak 1604, Mitawa, bardzo rzadki R7

3+
add Twoja notatka 
Opis pozycji
Stan zachowania: 3+

Awers: popiersie księcia w prawo, Napis w otoku: WILHELMVS D G DVX CVRL & SE

Rewers: Orzeł, Pogoń między nimi mała ukoronowana tarcza z herbem Snop Wazów.
U góry nominał III, poniżej trzywierszowy napis: GROS.ARGE / TRIP.DVCV / CVRL.& SE

U dołu data .16-04., rozdzielona znakiem mincerskim strzały, który należał do kierownika mennicy mitawskiej w latach 1599-1610, Hansa Stippla.

Warto przy okazji nadmienić, że Hans Stippel był sławnym wówczas mincerzem, znanym z wynalezienia walcowej maszyny menniczej w 1570 roku w czasie służby u Albrechta Fryderyka w mennicy królewieckiej.

Mennica w Mittawie w 1603 roku prawdopodobnie miała przerwę w działalności, gdyż nie są znane monety z tego roku. Działalność wznowiła w roku następnym, bijąc szelągi oraz trojaki w dwóch wersjach, z Fryderykiem i Wilhelmem. Rozmiar tej działalności musiał być niewielki, czy wręcz znikomy, gdyż wszystkie w wymienionych monet należą do numizmatów najwyższej rzadkości.

Z notowań aukcyjnych trojaka Wilhelma z 1604 roku udało się ustalić tylko jedno notowanie na 4 aukcji AN Pawła Niemczyka w październiku 2013 roku, pozycja 309, moneta w stanie 2, który uzyskał cenę 20700 zł (z opłatą aukcyjną).

Analiza porównawcza ww. monety z oferowanym egzemplarzem wskazują, że obie monety wybito tą samą parą stempli.

Oferowana moneta została odbita na krążku z końcówki blachy, niemniej wszystkie detale stempli awersu i rewersu zostały odbite z detalami.

Srebro, średnica 20,5-22 mm, waga 2,12 g

Literatura: Kopicki 4049 (R7); Iger KuW.04.1 (R7)Aukcja
Aukcja 8
gavel
Data
05 marca 2021
date_range
Cena wywoławcza
1 119 EUR
Stan zachowania
3+
Cena sprzedaży
2 058 EUR
Przebicie
184%
Wyświetleń: 161 | Ulubione: 6
Aukcja

Stare Monety

Aukcja 8
Data
05 marca 2021
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
15.00%
Podbicia
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
 
Regulamin

 Regulamin aukcji

 

1.   Regulamin określa podstawowe warunki uczestnictwa w aukcji organizowanej przez podmiot, o którym mowa w pkt 2. W kwestiach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

2.   Organizatorem aukcji jest Antykwariat Numizmatyczny „Stare Monety” Waldemar Matyla  (dalej: Organizator), z siedzibą: ul. 28 Czerwca 1956 r. 113/2a, 61-567 Poznań, nr REGON: 301724222, nr NIP: 777-164-94-00; adres e-mail: aukcja.[email protected]; strona internetowa: www.staremonety.com.

3.   Aukcja odbywa się w imieniu licytujących (dalej: Uczestników aukcji) i na zlecenie i rachunek właścicieli sprzedawanych przedmiotów (dalej: Sprzedający), co nie wyklucza możliwości, aby Organizator był jednocześnie Sprzedającym. Przekazanie przedmiotów do sprzedaży aukcyjnej i rozliczenie ze Sprzedającymi, będącymi osobami trzecimi, opiera się na odrębnych umowach.

4.   Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest uprzednia rejestracja za pośrednictwem serwisu onebid.pl, która oznacza zaakceptowanie niniejszych warunków aukcji.

5.   W ramach rejestracji Uczestnik aukcji uzyskuje podstawowy limit wydatków w wysokości 20000 złotych, powyżej którego nie może on licytować. Limit wydatków nie zawiera opłaty, o której mowa w pkt 17 regulaminu.

6.   Organizator może przyznać uczestnikowi aukcji wyższy limit wydatków na jego wniosek złożony na piśmie lub przesłany za pośrednictwem poczty e-mail w terminie do 3 dni przed rozpoczęciem aukcji. Zwiększenie limitu może być uzależnione od wpłaty wadium, wynoszącego 20% limitu wydatków.

7.   W przypadku rejestracji osób nieznanych Organizatorowi lub w wypadku powzięcia przez Organizatora wątpliwości co do danych identyfikujących Uczestnika aukcji możliwe jest uzależnienie udziału w aukcji od okazania Organizatorowi dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub dokument paszportowy) bądź wpłaty wadium w wysokości 20% limitu wydatków.

8.   Niezależnie od warunków określonych w pkt 7, Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z uczestnictwa w aukcji osób niepożądanych, wg własnego uznania.

9.   Przedmiotem aukcji są monety, medale, antyki oraz inne przedmioty kolekcjonerskie, których bezterminową oryginalność gwarantuje Organizator, chyba że w ich opisie zaznaczono inaczej. Za ewentualne, pozostałe wady fizyczne, a także za wady prawne rzeczy odpowiedzialność ponoszą Sprzedający.

10. Katalog przedmiotów licytacji dostępny jest na stronie internetowej: www.staremonety.onebid.pl.

11. Opis przedmiotów aukcji podany jest w dobrej wierze. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia co do ich charakterystyki należy zgłaszać Organizatorowi w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty e-mail przed dniem rozpoczęcia licytacji. W przypadku uwzględnienia uwag lub zastrzeżeń zostaną one upublicznione uczestnikom aukcji bezpośrednio przed rozpoczęciem licytacji przedmiotu, którego dotyczą.

12. Uczestnicy aukcji mają możliwość obejrzenia przedmiotów w siedzibie Organizatora po uprzednim uzgodnieniu terminu oraz ustaleniu pozycji, które ma udostępnić Organizator.

13. Uczestnicy aukcji będą traktowani tak, jakby bezpośrednio (na żywo) oglądali i analizowali cechy fizyczne przedmiotów licytacji.

14. Licytacja rozpoczyna się od ceny (kwoty) wywoławczej, ustalonej przez Organizatora, podanej w katalogu. Organizator ma prawo do podwyższenia lub obniżenia ceny wywoławczej przed zakończeniem aukcji.

15. Organizator aukcji przeprowadza licytację według następujących stopni przebicia:

 

Cena minimalna

Cena maksymalna

Stopnie przebicia

-

200,00 zł

10,00 zł

200,00 zł

500,00 zł

20,00 zł

500,00 zł

1 000,00 zł

50,00 zł

1 000,00 zł

2 000,00 zł

100,00 zł

2 000,00 zł

5 000,00 zł

200,00 zł

5 000,00 zł

10 000,00 zł

500,00 zł 

10 000,00 zł

20 000,00 zł

1000,00 zł

20 000,00 zł

50 000,00 zł

2000,00 zł

50 000,00 zł

-

5000,00 zł

 

16. Zakończenie licytacji następuje po trzykrotnym wywołaniu kwoty, stanowiącej najwyższą złożoną ofertę i udzieleniu przybicia. W przypadku wątpliwości co do przebiegu licytacji danego przedmiotu Organizator ma prawo powtórzyć licytację. 

17. Uczestnik aukcji zobowiązany jest do zapłaty Organizatorowi ceny za wylicytowane przedmioty, t.j. wylicytowanej za przedmiot kwoty, powiększonej o opłatę aukcyjną, wynoszącą 15% kwoty wylicytowanej. Opłata zawiera podatek VAT.

18. Organizator może przedłużyć termin na zapłacenie ceny w wyniku porozumienia z Uczestnikiem aukcji, zawartego w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty e-mail.

19. Organizator zastrzega sobie prawo do obniżenia opłaty aukcyjnej względem niektórych Uczestników aukcji. Obniżenie opłaty względem danego Uczestnika aukcji jest przedmiotem decyzji indywidualnej Organizatora.

20. Zapłata ceny następuje w walucie złoty polski (PLN), w formie gotówkowej, w siedzibie Organizatora albo poprzez dokonanie przelewu na rachunek bankowy Organizatora określony w pkt 22 regulaminu.

21. Po uzgodnieniu z Organizatorem kursu wymiany, możliwe jest dokonanie rozliczenia w walutach obcych w formie gotówkowej lub poprzez dokonanie przelewu na rachunek bankowy Organizatora określony w pkt 22 regulaminu.

22.  Zapłaty kwot, o których mowa w pkt 17 oraz ustalonych kosztów wysyłki wylicytowanych przedmiotów, z zastrzeżeniem pkt 20 i 21, należy dokonać w terminie 14 dni od dnia zakończenia aukcji, na jedno z następujących kont bankowych (IBAN):

PL     61 1020 4027 0000 1102 0905 5882

EUR  83 1020 4027 0000 1302 1496 1330

USD  28 1020 4027 0000 1702 1496 1348


SWIFT: BPKOPLPW

 

23. W przypadku niedokonania rozliczenia w terminie Organizator ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży przedmiotów wylicytowanych przez Uczestnika aukcji lub naliczać odsetki ustawowe za zwłokę od pierwszego dnia, w którym upłynął termin płatności.

18. Wydanie wylicytowanych przedmiotów następuje za pokwitowaniem odbioru w siedzibie organizatora, począwszy od pierwszego dnia roboczego po zakończeniu aukcji, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 12.00 do 18.00. W przypadku wyboru doręczenia przedmiotów drogą pocztową, Uczestnik aukcji, przy dokonywaniu rozliczenia, obowiązany jest uiścić także koszty wybranej formy przesyłki.

19. Przedmioty o wartości powyżej 16.000 złotych mogą być wywiezione poza granicę Polski tylko po uzyskaniu przez pozwolenia na stały wywóz. Zasady wywozu i wydawania zezwoleń na wywóz reguluje ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2187, z późn. zm.). Organizator nie pośredniczy w uzyskaniu powyższego pozwolenia.

20. Miejscem rozstrzygania ewentualnych sporów jest sąd cywilny, właściwy dla siedziby Organizatora Aukcji.

21. Zmiana lub odwołanie warunków aukcji może być dokonane przez Organizatora w wyjątkowych przypadkach do dnia rozpoczęcia aukcji.

22. Treść niniejszego regulaminu ma moc prawną wyłącznie w wersji sporządzonej w języku polskim.

23. Niniejszy regulamin stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1191, z późn. zm.).

 

O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
Stare Monety
Kontakt
Antykwariat Numizmatyczny Stare Monety Waldemar Matyla
room
28 Czerwca 1956 113/2A
61-567 Poznań
keyboard_arrow_up
add