Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
813

Zakon Krzyżacki, brakteat brama - I emisja, gwiazda

3+
add Twoja notatka 
Opis pozycji
Stan zachowania: 3+

Dobrze zachowany brakteat.

Bardzo dobrze wybity, w ładnej ciemnej patynie.

Lekki ubytek kołnierza.

Waga: 0,21 g

Średnica: 18 mm

Literatura: Kopicki 8990 s, Waschinski 37

Aukcja
Aukcja internetowa 4
gavel
Data
19 kwietnia 2021 CEST/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
13 EUR
Stan zachowania
3+
Cena sprzedaży
31 EUR
Przebicie
230%
Wyświetleń: 10 | Ulubione: 0
Aukcja

Tempus

Aukcja internetowa 4
Data
19 kwietnia 2021 CEST/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
15.00%
Podbicia
  1
  > 10
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
 
Regulamin
 1. Organizatorem aukcji jest Dom Aukcyjny Tempus (dalej: Organizator), ul. Niemcewicza 20, 05-075 Warszawa (dalej: siedziba Organizatora), nr REGON: 384032324, nr NIP: 9522198483; adres e-mail: [email protected]
 2. Aukcja odbywa się na zlecenie i rachunek właścicieli sprzedawanych przedmiotów (dalej: Sprzedający), co nie wyklucza możliwości, aby Organizator był jednocześnie Sprzedającym. Przekazanie przedmiotów do sprzedaży aukcyjnej i rozliczenie ze Sprzedającymi, będącymi osobami trzecimi, stanowi przedmiot odrębnych umów.
 3. Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest uprzednia rejestracja, która oznacza zaakceptowanie niniejszych warunków aukcji.
 4. W ramach rejestracji oferent (dalej: Uczestnik aukcji) uzyskuje podstawowy limit wydatków w wysokości ustalonej podczas rejestracji, powyżej którego nie może on licytować. Organizator może przyznać uczestnikowi aukcji wyższy limit wydatków na jego wniosek złożony na piśmie lub przesłany za pośrednictwem poczty e-mail w terminie do 3 dni przed rozpoczęciem aukcji, bądź na wniosek złożony za pośrednictwem platformy OneBid. Zwiększenie limitu może być uzależnione od wpłaty wadium, wynoszącego 20% limitu wydatków.
 5. W przypadku rejestracji osób nieznanych Organizatorowi lub w wypadku powzięcia przez Organizatora wątpliwości co do danych identyfikujących Uczestnika aukcji możliwe jest uzależnienie udziału w aukcji od okazania Organizatorowi dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub dokument paszportowy) bądź wpłaty wadium w wysokości 20% limitu wydatków.
 6. Przedmiotem aukcji są monety, medale, antyki oraz inne przedmioty kolekcjonerskie, których bezterminową oryginalność gwarantuje Organizator, chyba że w ich opisie zaznaczono inaczej. Za ewentualne, pozostałe wady fizyczne, a także za wady prawne rzeczy odpowiedzialność ponoszą Sprzedający.
 7. Katalog przedmiotów licytacji dostępny jest na stronie internetowej: tempus.onebid.pl
 8. Opis przedmiotów aukcji podany jest w dobrej wierze. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia co do ich charakterystyki należy zgłaszać Organizatorowi w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty e-mail przed dniem rozpoczęcia licytacji. W przypadku uwzględnienia uwag lub zastrzeżeń zostaną one upublicznione uczestnikom aukcji bezpośrednio przed rozpoczęciem licytacji przedmiotu, którego dotyczą.
 9. Uczestnicy aukcji mają możliwość obejrzenia przedmiotów w siedzibie Organizatora bądź w innym ustalonym obustronnie miejscu i w ustalonym obustronnie terminie, do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia aukcji.
 10. Uczestnicy aukcji będą traktowani tak, jakby bezpośrednio (na żywo) oglądali i analizowali cechy fizyczne przedmiotów licytacji.
 11. Licytacja rozpoczyna się od ceny wywoławczej, ustalonej przez Organizatora, podanej w katalogu. Organizator ma prawo do podwyższenia lub obniżenia ceny wywoławczej w sytuacji, o której mowa w pkt 8 zd. II.
 12. Organizator aukcji przeprowadza licytację według następujących stopni przebicia:
  Cena minimalna - Cena maksymalna = Stopnie przebicia
  1 - 500 = 10
  500 - 1 000 = 50
  1 000 - 2 000 = 100
  2 000 - 5 000  = 200
  5 000 - 10 000 = 500
  10 000 - 20 000 = 1 000
  20 000 - 50 000 = 2 000
  50 000 - ... = 5 000
 13. Zakończenie licytacji następuje po trzykrotnym wywołaniu ceny, stanowiącej najwyższą złożoną ofertę i udzieleniu przybicia. W przypadku wątpliwości co do przebiegu licytacji danego przedmiotu Organizator ma prawo powtórzyć licytację. 
 14. Do specjalnie oznaczonych w katalogu obiektów Organizator dolicza opłatę wynikającą z tzw. droit de suite tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Powyższa opłata jest obliczana według poniższych stawek:
  1. 5,00 % kwoty wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale do równowartości 50.000 euro oraz
  2. 3,00 % kwoty wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 50.000,01 euro do równowartości 200.000 euro oraz
  3. 1,00 % kwoty wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 200.000,01 euro do równowartości 350.000 euro oraz 
  4. 0,5 % kwoty wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 350.000,01 euro do równowartości 500.000 euro oraz
  5. 0,25 % kwoty wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale przekraczającym równowartość 500.000 euro - jednak nie wyższego niż równowartość 12.500 euro.

   W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. ze późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.
 15. Uczestnik aukcji zobowiązany jest do zapłaty Organizatorowi ceny za wylicytowane przedmioty, powiększonej o opłatę aukcyjną, wynoszącą 15,00% ceny (dalej rozliczenie) w ciągu 14 dni od dnia zakończenia aukcji. Opłata zawiera podatek VAT. Organizator może przedłużyć termin na dokonanie rozliczenia w wyniku porozumienia z Uczestnikiem aukcji, zawartego w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty e-mail. Organizator zastrzega sobie prawo do obniżenia opłaty aukcyjnej względem niektórych Uczestników aukcji. Obniżenie opłaty względem danego Uczestnika aukcji jest przedmiotem decyzji indywidualnej.
 16. Rozliczenie następuje w walucie: złoty polski (PLN), w formie gotówkowej, w siedzibie Organizatora albo poprzez dokonanie przelewu na rachunek bankowy Organizatora o numerze: 78 1140 2004 0000 3102 7904 6182 lub bezpośrednio w portalu OneBid .
 17. Po uzgodnieniu z Organizatorem kursu wymiany, możliwe jest dokonanie rozliczenia w walutach obcych w formie gotówkowej lub na sposób ustalony indywidualnie.
 18. W przypadku niedokonania rozliczenia w terminie Organizator ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży przedmiotów wylicytowanych przez Uczestnika aukcji lub naliczać odsetki ustawowe za zwłokę.
 19. Wydanie wylicytowanych przedmiotów następuje za pokwitowaniem odbioru w siedzibie organizatora, począwszy od pierwszego dnia roboczego po zakończeniu aukcji może nastąpić w obustronnie uzgodnionym terminie. W przypadku wyboru doręczenia przedmiotów drogą pocztową, Uczestnik aukcji, przy dokonywaniu rozliczenia, obowiązany jest uiścić także koszty wybranej formy przesyłki, określonej w załączniku do niniejszych warunków aukcji.
 20. Miejscem rozstrzygania ewentualnych sporów jest sąd cywilny, właściwy dla siedziby Organizatora Aukcji.
 21. Zmiana lub odwołanie warunków aukcji może być dokonane przez Organizatora w wyjątkowych przypadkach do dnia rozpoczęcia aukcji.
O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
Tempus
Kontakt
Dom Aukcyjny Tempus Krzysztof Jurko
room
ul. Niemcewicza 20
05-075 Warszawa
phone
+48500489919
keyboard_arrow_up