648

Duży zestaw po generale brygady - Ryszard Wilczyński

add Twoja notatka 
Opis pozycji

Spis dokumentów nadanych od roku 1949 do 2004/2005.

General pełnił m.in. nastepujace funkcje:

- szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi i dowódca garnizonu Łódź,

- wcześniej szef Zarządu Szkolenia Bojowego i zastępcy szefa Głównego Zarządu Szkolenia Bojowego w

Warszawie oraz

- zastępca dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu ds. liniowych i

- dowódca 10 Sudeckiej Dywizji Pancernej w Opolu.

Szczegółowe informacje o Generale można przeczytać w życiorysie w folderze z dokumentami.

To nie są wszystkie ordery, nadania i pisma, ale jest bardzo dużo po tym generale LWP.

Nadania / Świadectwa / Pisma ponad 70 sztuk (!!!), od ostatniej do pierwszej strony:

Świadectwo Czeladnicze Izby Rzemieślniczej w Łodzi z 11. maja 1949r.,

Świadectwo Ukończenia studiów w Oficerskiej Szkoły Wojsk Pancernych w Poznaniu

na stopień podporucznik z 30. sierpnia 1951 r.,

Akt Nadania awansu na stopień kapitana z 02. października 1958r.,

Akt Nadania awansu na stopień majora z 23. lipca 1963r.,

Indeks Oficerski z 01. marca 1965r.,

Dyplom Uznania za wysiłęk i wzorową postawę żołnierską, w międzyokręgowych ćwiczeniach

dywyzijnych Dowództwo ŚOW od dowódcz ŚOW gen. Dyw. Eugeniusz Molczyka i zastępcy dowódcy

ŚOW ds. Politycznych gen. Bryg. Włodzimierza Sawczuka z 29. września 1966r.,

Akt Nadania awansu na stopień podpułkownika z 05. października 1966r.,

Rozkaz od dowódcy SOW Gen. Floriana Siwickiego z sierpnia 1969 na odchodzenie Wilczyńskiego na

studia do ZSRRu,

Akt Nadania awansu na stopień pułkownika z 09. października 1972r.,

Nadanie Medalu Pamiątkowego XXX-lecia Wyzwolenia Miasta Opola z 24. stycznia 1975r.,

Nadanie Za Zasługi w Ochronie Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na Opolszczyznie od

Komendanta Wojewódzki MO w Opolu z 28. lutego 1975r.,

Rozkaz Dowódcy ŚOW z marca 1978r. Z podpisami dowódcy ŚOW gen. Dyw. Henryka Rapacewicza,

Gratulacje/Podziękowanie od Komendanta Wojewódzkiej MO płk. Mgr Juliana Urantówki z marca

1978r.,

Nadanie Wpisania Gen. Wilczyńskiego do Księgi Ludzi Zasłużonych dla Województwa Opolskiego od I

Sekretarza KW PZPR Andrzeja Żabińskiego bez daty,

Gratulacje/Podziękowanie od I Sekretarya Egzekutywy KM PZPR z marca 1978 za stanowisko X

Sudeckiej Dywizji Pancernej,


Gratulacje/Podziękowanie od Gen. Kiszczaka II Zarząd Sztab Generalny z marca 1978r. Za stanowisko

zastępca dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego od 1978r.,

Medal Pamiątkowz 106. Wojskowego Szpitala Garnizonowego w Gliwicach z 22.09.1978,

Akt Nadania awansu na stopień generała brygady 06. października 1978r. (najbardziej cenny

dokument) i zdjęcie uroczystości w Belwederze (Gen. Wilczyński trzeci od prawej) z Przewodniczącym

Rady Państwa Henryk Jabłonski (przy mikrofonie) i m.in. Gen. Broni GZP W. Sawczuk (wysoki w

środku) i Szef WSW Gen. Dyw. T. Kufel (niższy w środku obok Gen. Sawczuka),

Gratulacje/Życzenia z okazji nadania na stopień generała brygay od Kierownika Działu

Ogólnowojskowego „Żołnierza Wolności” z 11. października 1978r.,

Gratulacje/Życzenia z okazji nadania na stopień generała brygay od Zastępca Szefa Sztabu

Generalnego WP gen. Dyw. Dr Antoni Jasiński 11. października 1978r.,

Gratulacje/Życzenia z okazji nadania na stopień generała brygay od Komendanta Akademi Sztabu

Generalnego WP Gen. Broni. Józefa Kamińskiego z 12. października 1978r.,

Gratulacje/Życzenia z okazji nadania na stopień generała brygay od Komendanta Wojewódzki MO w

Katowicach gen. Bryg. Benedykt Cader z 12.10.1978,

Gratulacje/Życzenia z okazji nadania na stopień generała brygay od Dowódcy ŚOW gen.dyw. Henryka

Rapacewicza z 12. października 1978r.

Gratulacje/Życzenia z okazji nadania na stopień generała brygay od Szefa Wojewódzkiego Sztabu

Wojskowego w Opolu Gen. Bryg. Franciszka Kamińskiego z 12. października 1978r.,

Gratulacje/Życzenia z okazji nadania na stopień generała brygay od Dowódcy i zastępca dowódcy JW

2546 1 Korpus Obrony Powietrznej Gen. Bryg. Dr. Pil. W. Hermaszewski październik 1978r.,

Gratulacje/Życzenia z okazji nadania na stopień generała brygay od Dowódcy i zastępca dowódcy

POM Gen. Bryg. Józefa Użyckiego i zast. Dowódcy POM ds. polit. Gen. Bryg. Henryka Kondasa z

października 1978r.,

Gratulacje/Życzenia z okazji 35-lecia PRL z podpisem Komendanta Wojewódzkiego MO we Wrocławiu

płk dr. Zdzisłąwa Biernaczyka z października 1978r.,

Gratulacje/Życzenia z okazji nadania na stopień generała brygay od Szefa Oddziału Operacyjnego

Zastępca Szefa Sztabu POM ppłk dypl. Franciszek Puchała z 12.10.1978r.,

Nadanie Medal Pamiątkowy Za Nasz Spokojny Dom" od Komendanta Wojewódzki MO w Opolu płk.

Mgr. Julian Urantówka z 12. października 1978r.,

Gratulacje/Życzenia z okazji nadania na stopień generała brygay od Komendanta Wojewódzkiej MO

w Gorzowie Wlkp. Płk Lecha Kosiorowskiego z 11. października 1978r.,

Gratulacje/Życzenia z okazji nadania na stopień generała brygay od Dowódcy WOPK Gen. Bryg. Pil.

Jerzy Rakowski z 12. października 1978r.,

Gratulacje/Życzenia (format A5, granatowa mapa) z okazji nadania na stopień generała brygay od

Dowódcy Wojsk Lotniczych Gen. Dyw. Pil. Tadeusz Krepski z 12. października 1978r.,


Gratulacje/Życzenia z okazji nadania na stopień generała brygay od Prezesa Zarządu Głównego Ligi

Obrony Kraju gen. Dyw. Wacława Jagasa z 16. października 1978r.,

Gratulacje/Życzenia z okazji nadania na stopień generała brygay od Przewodniczącego Komisji

Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego WRN w Opolu płk. Mgr Józef Oleksy z listopada 1978r.,

Nadanie Medal Wojsk Chemicznych i podziękowanie za współpracę i pomoc w utrzymywaniu

wysokiego poziomu wyszkolenia i zdolności bojowej wojsk chemicznych od Szefa Wojsk Chemicznych

gen. Dw. Dr. Inż. Czesłąwa Krzyszowskiego z luty 1979r. (samo nadanie, bez medali),

Gratulacje/Życzenia z okazji 35-lecia PRL z podpisami szefa i zastępcy szefa Wojewódzkiego Sztabu

Wojskowego Wałbrzych z 22.lipca 1979r.,

Medal za szczególną pomoc w realizacji zadań narodowego planu społęczno-gospodarczego

województwa wrocławskiego i miasta Wrocławia od Wojewody Wrocławskiego Janusza Owczarka z 12.

października 1981 r. (nadanie, medal pamiątkowy),

Dyplom Odznaki Honorowej Za Zasługi dla województwa zielonogórskiego od przewodniczący

Wojewódzkiej Rady Narodowej z 16. września 1983r. (medal razem z dużym i małym nadaniem),

Dyplom Odznaki Honorowej Za Zasługi dla województwa gorzowskiego od przewodniczący

Wojewódzkiej Rady Narodowej z 30. września 1983r. (medal razem z dużym i małym nadaniem),

Gratulacje/Życzenia z okazji 40-lecia LWP od Wojewody Wrocławskiego Janusza Owczarka z 12.

października 1983r.,

Gratulacje/Podziękowanie za wieloletni wniesiony wkład z dzieło umacniania i rozwoju uczelni

Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych WSO WP im. Stefana Czarneckiego od Komendanta gen.

Bryg. Zdzisława Głuszczyka, bez daty,

Podziękowanie/Życzenia na przejście na inne stanowisko (służbowe szef Zarządu Szkolenia Bojowego

i zastępca szefa Głównego Zarządu Szkolenia Bojowego w Warszawie) od Komendanta Ośrodka

Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych z marca 1984r.

Dyplom nadania Medalu pamiątkowego w dowód uznania za aktywną i zwórczą współpracę z

WSOWZ od Komendanta gen. Bryg. Mariana Zdrzałka z 13. marca 1984r. (samo nadanie, bez medali),

Nadanie Medalu Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych z podpisami komendanta i zastępcy

komendanta WSOWI z 09. kwietnia 1984r. (samo nadanie, bez medali),

Nadanie medalu pamiątkowy Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu z kwietnia 1984r.

(samo nadanie, bez medali),

Podziękowanie za długoletnie dowodzenie i kierowanie JW 2812 2. Warszawska Dywizja

Zmechanizowana w Nysie z 09. kwietnia 1984r.,

Nadanie Medal Za Zasługi dla 1 Warszawskiej Dywyzji Zmechanizowanej im. Tadeusz Kościuszki od

Dowódcy płk. Dypl. Zenon Poznański i zastępca dowódcy ppłk mgr Tadeusz Rzepecki z 24.września

1985r. (nadanie i medal w zielonej etui z orłem),

Nadanie Medal Za Zasługi dla 6 Pomorskiej Dywiyji Powietrzno-Desantowej z 17. stycznie 1987r.

(samo nadanie, bez medali),


Nadanie Medalu Za Zasługi dla 3 Pomorskiej Dywyzji Piechoty im. Romualda Traugutta JW 2034 w

uznaniu doknań z 20. stycznie 1987r. (samo nadanie, bez medali),

Gratulacje/Podziękowanie od Gen. Barańskiego (szef Głównego Zarządu Szkolenia Bojowego WP) z

maja 1988 (za stanowisko szefa Zarządu Szkolenia Bojowego i zastępca szefa Głównego Zarządu

Szkolenia Bojowego w Warszawie 1984-1988,

Podziękowanie od Prezesa Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem Oddział w Łodzi Henryka Prindisza

(podziękowanie z zdjęciami),

Gratulacje/Życzenia na 60te urodziny Gen. Wilczyńskiego od Dowódcy POM gen.dyw. Zbigniewa

Zalewskiego z 21. września 1990 (duży formatowy dyplom)

Gratulacje/Życzenia na 60te urodziny Gen. Wilczyńskiego od Szefa Sztabu POM gen.bryg. Antoniego

Walczaka z 21. września 1990,

Gratulacje/Życzenia na 60te urodziny Gen. Wilczyńskiego od Zastępca Szefa Sztabu POM ds.

Org.Mob. płk.dypl. Tadeusza Wiącka z 21. września 1990 (duży formatowy dyplom),

Dyplom Uznania Szefa Sztabu Generalnego WP gen. Dyw. Zdzisława Stelmaszuka z 06. listopada

1990r.,

Akt nadania pierścienia pamiątkowego z 20. października 1992r. (samo nadanie),

Podziękowanie od Komitetu Fundacji Sztandaru Światowego Związku Żołnierzy Armii

Krajowej Okręg Łódz za okazaną pomoc w organizacji uroczystości i ufundowanie

symbolicznego gwoździa do drzewca sztandaru z listopada 1992r.,

Gratulacje/Życzeń od Dowódcy POM Gen. Bryg. Tadeusza Bazydła z października

1992r.,

Złoty Medal Pamiątkowy Wojskowej Akademi Medycznej WAM (medal i nadanie) z

27. Października 1992r. i gratulacje/życzeń od Komendanta WAM Gen. Bryg. Prof.

Henryk Chmielewski z października 1992r. (Gen. Wilczynski był szefem wojewódzkiego

sztabu wojskowego i dowódca garnizonu w Łodzi),

Gratulacje/Życzeń od Prezydenta Miasta Łodzi Grzegorz Pałka z października 1992r.,

Gratulacje/Życzeń od Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi Andrzeja Ostoja-

Owsiany z października 1992r.,

Gratulacje/Życzeń od Wojewody łódzkiego Waldemara Bohdanowicz z października

1992r.,

Gratulacje/Życzeń od Prezesa Zarządu Okręgu Łódzi Światowego Związku Żołnierzy

Armii Krajowej Tadeusz Michalski ps. Ryś z października 1992r.,

Gratulacje/Życzeń od Żastępca Szefa Sztabu Generalnego WP Gen. Bryg. Edwarda

Rogali z października 1992r.,

Gratulacje/Życzeń od Prezesa Związku Sybiraków Feliks Milan z października 1992r.,

Gratulacje/Życzen od Komendanta Wojewódzkiej Policji w Łodzi Inspektora Pluta z

listopada 1992r.,


Dyplom Uznania/Gratulacje, Życzeń od Szefa Sztabu Generalnego WP Gen. Broni

Tadeusza Wileckiego z listopada 1992r.,

Gratulacje od Leszka Millera z 21. Grudnia 1992r.,

Gratulacje/Życzeń od Ministra Obryny Narodowej Janusza

Onyszkiewicza z lutego 1993r.,

Gratulacje/Życzeń od Dowódcy Marynarki Wojennej wiceadmirała Romualda Wagi z marca 1993r.,

Gratulacje/Życzeń od Biskupa Polowego WP Sławej Leszek Głódź z marca 1993r.,


Gratulacje/Życzeń od Szefa Sztabu Generalnego WP Gen. Broni Tadeusza Wileckiego z stycznia

1994r.,

Gratulacje/Życzeń Dniu Urodzin od Prezesa Klubu Generałów WP Gen. Dyw. W st. Spocz. Mieczysława

Dębickiego z 21. września 2000r.,

Gratulacje/Życzeń Dniu Urodzin od Dowódcy Korpusu Powietrzno-Zmechanizowanego Krakowa por.

Mirosławy Kaszy z 21. września 2000r.,

Gratulacje/Życzeń Dniu imienin od Dowództwa Korpusu Powietrzno-Zmechanizowanego z Krakowa por.

Mirosławy Kaszy z 03 kwietnia 2001r.,

Gratulacje/Życzeń Dniu imienin od Dowódytwa 2 Korpusu Zmechanizowanego Krakowa kpt. Mirosławy

Kaszy z 03 kwietnia 2003r.,

Gratulacje/Życzeń Dniu imienin od Dowódytwa 2 Korpusu Zmechanizowanego Krakowa kpt. Mirosławy

Kaszy z 03 kwietnia 2004r.,

Gratulacje/Życzeń Dniu imienin z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego z 03 kwietnia 2003r.,

Gratulacje/Życzeń Dniu imienin z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego z 03 kwietnia 2004r.,

Gratulacje/Życzeń Dniu imienin z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego z nieznaną datą (może 2002 albo

2005r.).

22 zdjęc m.in.

Zdjęcie generała jako pułkownik (początek folder, gdzie jest mapa Moskwy i życiorys),

Wielkoformatowe zdjęcie z marszałkiem ZSRRu Kulikow (siedząc w pierwszym rzędzie 8. z lewej, lub 6. z

prawej) i z innymi generałami układu warszawskiego (Gen. Wilczyński stojąc w 3. rzędzie 3. z lewej),

Zbiór zdjęc na poligonach w mundurze polowym jako pułkownik, w niektóruch z generałami Jaruzelski

w mundurze polowym,

Zdjęcia na radzieckim statku Mikhail Kutusowa w Sewastopolu 04. czerwca 1970r. (dedykowany w

języku rosyjskim dla ówczesnego podpułkownika Ryszarda Wilczyńskiemu stojąc w okularach),

Zdjęcie razem z Generałami Jaruzelski (minister MON) i Molczyk (zastępca naczelnego dowódcy

Zjednoczonych Sił Zbrojnych Państw Stron Układu Warszawskiego) w mundurach służbowymi (Ryszard


Wilczynski stojąc jako podpułkownik, przed 12.10.1972).

Medale/Odznaki Pamiątkowe i nadania:

Medal Pamiątkowy z okazji 40. Rocznicy Powstania Dywizji 10. SDPanc z kwietnia 1985r. nr 2/85,

Pamiątkowa Odznaka 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej z 10.11.1994r.,

Medal Pamiątkowy WSOWP za szczególne zasługi położone dla rozwoju WSOWP, bez daty, nr. 103,

Medal Pamiątkowy miasta Tarnowskie Góry, bez nadania,

Jubileuszowy Medal Pamiątkowy Wojskowej Akademi Medycznej WAM im. Gen. Dyw. Bolesława

Szareckiego z 20.05.1988r.,

Medal Pamiątkowy za zasługi dla Towarzystwa Przyjaciół Pabianic z 19.12.1988r.,

Medal Pamiątkowy w uznaniu zasług dla rozwoju COBRTWW (Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowego Technicznych Wyrobów Włókienniczych w Łodzi) z sierpnia 1988r.,

Ryngraf Ministerstwa Obrony Narodowej z okazji pożegnania z bronią, z luty 1993r.,

Medal Pamiątkowy Za szczególne zasługi w realizacji zadań na rzecz rozwoju Województwa

Wrocławskiego i miasta Wrocławia


Ordery i odznaki państwowe/wojskowe/resortowe z nadaniami:

Złota odznaka Za zasługi w zwalczaniu powodzi z 16.07.1979r.,

Odznaka Zasłużony dla Śląskiego Okręgu Wojskowego,

Bułgarski Medal 30 Lat Bułgarskiej Armi Narodowej,

Czechosłowacki Medal Braterswta Broni, II. Klasa z 16.września 1972r.,

Złota Odznaka „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej” z 09.10.1981r.,

Medal 30-lecia PRL,

Medal 40-lecia PRL,

Krzyż Orderu Odrodzenia Polski Kawalerski V., Oficerski IV. (1974) i Komandorski III. Klasa (1981),

Medal 60 lat Sił Zbrojnych ZSRRz 05.11.1978r.,

Medal 70 lat Sił Zbrojnych ZSRR z 23.02.1988,

Odznaka Tysiąclecia z 1966r,

Honorowa Odznaka Miasta Łodzi za zasługi dla Województwa Łódzkiego z 1989r.

Srebrna Odznaka Za Zasługi dla Obrony Cywilnej,

Brązowa, Srebrna i Złota odznaka „Za Zasługi w Ochronie Porządku Publicznego”


Brązowy (5 lat), Srebrny (15 lat bo nadany między 1960 a 1968!) i Złoty Medal (20 lat) Siły Zbrojne w

Służbie Ojczyzny,

Brązowy, Srebrny i Złoty Medal Za Zasługi dla Obronności Kraju

Kombatancki Krzyż Zasługi (legitymacja do Krzyża Zasługi z 23.08.1991 roku i

Legitymacja Stowarzyszenia Polskich Kombatantów SPK w Kraju Federacja Światowa:

Generał był w SPK nadzwyczajnym członkiem honorowym

Duża ilość opakowań do orderów i odznak


Ryszard Wilczyński (ur. 21 września 1930 w Łodzi, zm. 28 maja 2005 w Łodzi) – generał

brygady Wojska Polskiego.

1949-1951 podchorąży Oficerskiej Szkoły Wojsk Pancernych w Poznaniu, którą skończył ze

stopniem podporucznika.

Dowódca plutonu szkolnego, a od 1953 dowódca kompanii 40 pułku zmechanizowanego.

1954-1955 szef sztabu batalionu 17 pułku artylerii pancernej w Żaganiu,

1955-1957 dowódca kompanii szkolnej pułku czołgów,

1960-1963 studiował w Akademii Sztabu Generalnego WP w Warszawie, w której był

prymusem. Potem szef sztabu − zastępca dowódcy 13 pułku czołgów średnich w Opolu, od

1965 dowódca 29 pułku czołgów średnich w Żaganiu.

1968-1969 zastępca dowódcy 11 Drezdeńskiej Dywizji Pancernej ds. liniowych, 1969-1971

studiował w Akademii Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych ZSRR im. K. Woroszyłowa w

Moskwie, potem szef sztabu − zastępca dowódcy, a od 1972 dowódca 10 Sudeckiej Dywizji

Pancernej w Opolu.

Od 1978 zastępca dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu ds. liniowych i

generał brygady. Nominację wręczył mu w Belwederze przewodniczący Rady Państwa PRL

Henryk Jabłoński.

1984-1988 szef Zarządu Szkolenia Bojowego i zastępca szefa Głównego Zarządu Szkolenia

Bojowego w Warszawie, 1988-1993 szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi i

dowódca garnizonu Łódź.

W lutym 1993 pożegnany przez ministra obrony Janusza Onyszkiewicza i przeniesiony w

stan spoczynku.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ryszard_Wilczyński_(generał) , Janusz Królikowski,

Generałowie i admirałowie Wojska Polskiego 1943-1990 t. IV: S-Z, Toruń 2010, s. 225-226.

Aukcja
7 Aukcja NUMIS.POLAND
gavel
Data
22 maja 2021
date_range
Cena wywoławcza
2 637 EUR
Cena sprzedaży
brak ofert
Pozycja nie jest już dostępna
Wyświetleń: 441 | Ulubione: 1
Aukcja

Numis Poland

7 Aukcja NUMIS.POLAND
Data
22 maja 2021
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
15.00%
Podbicia
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
 
Regulamin

§ 1. DEFINITIONS

 1. „Organizer” - NUMIS POLAND Krzysztof Klitończyk with registered office at Kazimierza Odnowiciela 1, 62-050 Mosina k. Poznania, Tax ID: 7651171479, which issues items for auctions via the Onebid.pl portal.
 2. “Auction” – the auction is conducted via the Onebid.pl portal with an Internet address https://onebid.pl/.
 3. “Participant” – an entity participating in the Organizer's Auction on the Onebid.pl portal. 
 4. “Auction winner” – The participant whose offer was the highest, which was confirmed and who won the auction. 
 5. „Agreement” – a sales agreement concluded with the Auction Winner in the cases described in detail below.
 6. „Auction fee” – this is an additional fee not included in the currently presented offer. It is additionally added to the amount that the winner of the auction has to pay. Its height has been determined below. 


§ 2. PARTICIPANT’S CONSENTS

 1. The Participant, by taking part in the Auction, accepts and agrees to the content of these regulations.
 2. The Participant expresses voluntary consent for the Organizer to process his personal data for purposes related to the Auction and the conclusion and finalization of the Agreement.
 3. The participant also declares that he has read the Regulations of the Onebid.pl portal and fully accepts it.


§ 3. AUCTION

 1. The auction takes place only on the Onebid.pl portal. The time of the auction, its detailed terms and its subject are each time specified on the website of the item on the Onebid.pl portal. In the absence of any other objections, the following auction rules apply.
 2. The Auction Participant may only be an adult and having full legal capacity under Civil Law, legal persons and organizational units that are not legal entities to which the law gives legal capacity.
 3. The Auction starts only with the moment specified on the website of the given item from the starting price.
 4. The object may have a specific minimum offer below which the conclusion of the Agreement requires the consent of the owner.
 5. All offers submitted before the start of the auction in any form are invalid.
 6. Binding and valid are only offers submitted during the Auction via the Onebid.pl portal.
 7. An offer submitted in the course of the Auction ceases to be binding when another Participant of the Auction has submitted a more advantageous offer.
 8. The end of the Auction takes place with the moment of the best offer being confirmed.
 9. If the highest offer is below the minimum offer, no sales agreement is concluded until the owner of the object has given permission.
 10. If the highest offer is higher than or equal to the minimum offer, the sales agreement is concluded at the moment of the purchase.
 11. The Organizer may demand cancellation of the concluded Agreement if the party to the Agreement, another Participant or a person acting in agreement with them influenced the result of the Auction in a manner contrary to the law or good practices.


§ 4. PAYMENT OF PRICE

 1. The sales price of the auctioned items is a confirmed offer increased by an auction fee of 15% of the auctioned amount.
 2. The auctioned price is subject to payment within 10 days from the end of the Auction.
 3. Failure to pay the price on the date indicated entitles the Organizer to set an additional deadline for payment, under pain of withdrawal from the Agremeent.
 4. In the event that the above deadline expires unsuccessfully, the Organizer will be entitled to withdraw from the Agreement and may demand compensation for any damage resulting from the delay. 
 5. Notwithstanding the above rights, the Organizer has the right to charge statutory interest for delay if he does not effectively exercise his right to withdraw from the Agreement.
 6. The right of ownership of the object of the Auction shall pass to the winner of the Auction only when the whole price has been paid.
 7. The price may be paid to the Organizer's bank account: Mbank:
  • PL 37 1140 2004 0000 3102 7779 1934 PLN
  • PL 60 1140 2004 0000 3112 1235 4413 EUR, SWIFT (BIC): BREXPLPWMBK 
  • PL 55 1140 2004 0000 3312 1235 4405 USD, SWIFT (BIC): BREXPLPWMBK
 8. The price may also be paid in cash at the Organizer's office if the amount of the entire transaction, regardless of the number of payments resulting from it, does not exceed EUR 15,000, whereas transactions in foreign currencies are converted into PLN at the average foreign exchange rate announced by the National Bank of Poland on the last business day preceding the transaction date.


§ 5. ISSUE OF OBJECTS

 1. The items being the object of the Auction shall be issued only after the Winner has paid the entire price, i.e. only after the ownership has passed.
 2. Items can be picked up in person by the Auction Winner at the Organizer's office.
 3. It is also possible to send the auctioned items in a form agreed individually between the Organizer and the Auction Winner.
 4. All costs of issuance or sending the auctioned items shall be fully charged to the Auction Winner.
 5. The items shall be sent after arranging the shipping method, paying the costs related to the Auction by the Winner and after paying the total price.
 6. Any additional fees related to the dispatch of items of the auction shall also be charged to the Auction Winner, in particular the insurance of the shipment in question. 


§ 6. CLAUSES AND ADDITIONAL RESERVATIONS

 1. Items entered into the Register of Monuments or worth over PLN 16,000 may be exported outside of Poland only after obtaining an export license. The Organizer instructs the Participants that the free disposal of the auctioned items may be subject to restrictions resulting from the Act of 23 July 2003 on the protection of monuments and care over monuments, in particular from Article 51 of the above Act, which provides, inter alia the need to obtain permission to export certain monuments outside of Poland. 
 2. The Organizer does not take any responsibility for the above restrictions and does not declare any intermediation or assistance in the activities resulting from the above Act and aggravating the owner.
 3. The Participant's personal data is collected only for the purpose of conducting the Auction and the conclusion and implementation of any Agreement concluded.
 4. Access to the Participant's personal data is only provided by the Organizer and they are not made available to third parties, with the exception of the one necessary to implement the subject of the Agreement, in particular, to send the Auction items to the Auction Winner.
 5. The Participant has the right to access their data and correct them.
 6. Personal data, if not submitted directly by the Participant himself, come from the Onebid.pl portal.
 7. The Organizer is not responsible for technical problems related to the functioning of the Onebid.pl portal.


§ 7. FINAL PROVISIONS

 1. The Organizer reserves the right to change these regulations, with the reservation that changes in the regulations come into force within 7 days of their announcement on the Onebid.pl portal.
 2. If any provisions of the regulations are invalid for any reason, the remaining provisions shall remain in force.
 3. The applicable law for relations between Participants and the Organizer is generally applicable Polish law, in particular the provisions of the Civil Code. 
 4. The Organizer informs that in the case where the buyer is a consumer under the provisions of the Civil Code, he is entitled to the warranty for defects in the sale.
 5. If the buyer is an entrepreneur in accordance with the provisions of the Civil Code, the Organizer excludes his liability under the warranty.
 6. The Organizer does not provide a guarantee for auction items. 

§ 1. DEFINICJE

 1. „Organizator” - NUMIS POLAND Krzysztof Klitończyk z siedzibą ulica Kazimierza Odnowiciela 1, 62-050 Mosina k. Poznania posiadającą NIP: 7651171479, który to podmiot wystawia przedmioty na aukcje za pośrednictwem Portalu Onebid.pl.
 2. „Aukcja” – aukcja prowadzona za pośrednictwem Portalu Onebid.pl, posiadającym adres internetowy https://onebid.pl/.
 3. „Uczestnik” – podmiot biorący udział w Aukcji Organizatora na Portalu Onebid.pl. 
 4. „Zwycięzca aukcji” – Uczestnik, którego oferta była najwyższa, która została przybita oraz który wygrał daną aukcję. 
 5. „Umowa” – umowa sprzedaży zawierana ze Zwycięzcą aukcji w przypadkach szczegółowo opisanych poniżej.
 6. „Opłata aukcyjna” – jest to kwota stanowiącą dodatkową opłatę nie ujętą w aktualnie prezentowanej ofercie. Jest ona dodatkowo doliczana do kwoty jaką musi uiścić zwycięzca aukcji. Jej wysokość została określona poniżej. 


§ 2. ZGODY UCZESTNIKA

 1. Uczestnik biorąc udział w Aukcji akceptuje i wyraża zgodę na treść przedmiotowego regulaminu.
 2. Uczestnik wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych w celach związanych z Aukcją oraz zawarciem i finalizacją Umowy.
 3. Uczestnik oświadcza również, iż zapoznał się z treścią regulaminu Portalu Onebid.pl i akceptuje go w pełni.


§ 3. AUKCJA

 1. Aukcja odbywa się tylko i wyłącznie na Portalu Onebid.pl. Czas aukcji, jej szczegółowe warunki oraz jej przedmiot są każdorazowo określone na stronie przedmiotu na Portalu Onebid.pl. W przypadku braku odmiennych zastrzeżeń obowiązują poniższe zasady aukcji.
 2. Uczestnikiem aukcji może być tylko osoba pełnoletnia oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych w myśl przepisów Prawa cywilnego, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. 
 3. Aukcja rozpoczyna się dopiero z momentem określonym na stronie danego przedmiotu od ceny wywoławczej.
 4. Przedmiot może posiadać określoną ofertę minimalną, poniżej której zawarcie Umowy wymaga zgody właściciela.
 5. Wszelkie oferty złożone przed rozpoczęciem aukcji w dowolnej formie są nieważne. 
 6. Wiążące i ważne są jedynie oferty złożone w trakcie trwania licytacji za pośrednictwem Portalu Onebid.pl.
 7. Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji złożył ofertę korzystniejszą.
 8. Zakończenie aukcji następuje wraz z momentem przybicia najkorzystniejszej oferty. 
 9. Jeżeli najwyższa oferta jest poniżej oferty minimalnej nie następuje zawarcie umowy sprzedaży do momentu uzyskania ewentualnej zgody właściciela przedmiotu. 
 10. Jeżeli najwyższa oferta jest wyższa lub równa ofercie minimalnej wraz z momentem przybicia następuje zawarcie umowy sprzedaży. 
 11. Organizator może żądać unieważnienia zawartej umowy, jeżeli strona tej umowy, inny uczestnik lub osoba działająca w porozumieniu z nimi wpłynęła na wynik aukcji w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.


§ 4. ZAPŁATA CENY

 1. Cenę sprzedaży wylicytowanych przedmiotów stanowi przybita oferta powiększona o opłatę aukcyjną w wysokości 15% wylicytowanej kwoty. 
 2. Wylicytowana cena podlega zapłacie w terminie 10 dni od zakończenia licytacji. 
 3. Brak zapłaty ceny we wskazanym terminie uprawnia Organizatora do wyznaczenia dodatkowego terminu do zapłaty, pod rygorem odstąpienia od umowy. 
 4. W przypadku, jeżeli powyższy termin upłynie bezskutecznie Organizator będzie uprawniony do odstąpienia od umowy oraz może on żądać naprawienia ewentualnej szkody wynikłej ze zwłoki. 
 5. Niezależnie od powyższych uprawnień Organizatorowi przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie, jeżeli nie skorzysta on skutecznie z prawa odstąpienia od umowy.  
 6. Prawo własności przedmiotu aukcji przechodzi na Zwycięzcę aukcji dopiero z momentem uiszczenia całości ceny. 
 7. Cena może zostać uiszczona na następujący rachunek bankowy Organizatora w Mbank:
  • PL 37 1140 2004 0000 3102 7779 1934 PLN
  • PL 60 1140 2004 0000 3112 1235 4413 EUR, SWIFT (BIC): BREXPLPWMBK 
  • PL 55 1140 2004 0000 3312 1235 4405 USD, SWIFT (BIC): BREXPLPWMBK
 8. Cena może również zostać uiszczona w gotówce, w siedzibie Organizatora, jeżeli kwota całej transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, nie przekracza kwoty 15.000 euro, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.


§ 5. WYDANIE PRZEDMIOTÓW

 1. Wydanie przedmiotów stanowiących przedmiot aukcji następuje dopiero po zapłacie całkowitej ceny przez Zwycięzcę aukcji, czyli dopiero po przejściu prawa własności. 
 2. Przedmioty mogą zostać odebrane osobiście przez Zwycięzcę aukcji w siedzibie Organizatora. 
 3. Możliwe jest też przesłanie wylicytowanych przedmiotów w formie ustalonej indywidualnie pomiędzy Organizatorem a Zwycięzcą aukcji. 
 4. Wszelkie koszty wydania lub przesłania przedmiotów wylicytowanych obciążają w całości Zwycięzcę aukcji. 
 5. Wysyłka przedmiotów aukcji nastąpi po uzgodnieniu sposobu wysyłki, opłaceniu kosztów z tym związanych przez Zwycięzcę aukcji oraz po uiszczeniu całkowitej ceny. 
 6. Wszelkie dodatkowe opłaty związane z wysyłką przedmiotów aukcji obciążają również Zwycięzcę aukcji, w szczególności ubezpieczenie przedmiotowej przesyłki.


§ 6. KLAUZULE I ZASTRZEŻENIA DODATKOWE

 1. Przedmioty wpisane do Rejestru Zabytków lub o wartości powyżej 16.000 PLN mogą być wywiezione poza granicę Polski tylko po uzyskania pozwolenia na wywóz. Organizator poucza Uczestników, iż swobodne dysponowanie licytowanymi rzeczami może podlegać ograniczeniom wynikającym z Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w szczególności z art. 51 ww. Ustawy, który przewiduje m.in. konieczność uzyskania zgody na wywóz określonych tam zabytków poza granice Polski. 
 2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za powyższe ograniczenia oraz nie deklaruje pośrednictwa czy pomocy w czynnościach wynikający z ww. Ustawy a obciążających właściciela. 
 3. Dane osobowe Uczestnika są zbierane jedynie w celu przeprowadzenia Aukcji oraz zawarcia i realizacji ewentualnie zawartej Umowy. 
 4. Dostęp do danych osobowych Uczestnika posiada jedynie Organizator i nie są one udostępniane podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem niezbędnym do realizacji przedmiotu ewentualnie zawartej Umowy, w szczególności przesłania przedmiotów aukcji do Zwycięzcy aukcji. 
 5. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 
 6. Dane osobowe, jeżeli nie zostały przekazane wprost przez samego Uczestnika, pochodzą z portalu Onebid.pl.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne związane z funkcjonowaniem Portalu Onebid.pl.


§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany przedmiotowego regulaminu, z zastrzeżeniem, iż zmiany w regulaminie wchodzą w życie w terminie 7 dni od ich ogłoszenia na Portalu Onebid.pl.
 2. Jeżeli którekolwiek postanowienia regulaminu będą z jakichkolwiek przyczyn nieważne, pozostałe jego zapisy pozostają w mocy. 
 3. Prawem właściwym do stosunków pomiędzy Uczestnikami a Organizatorem jest powszechnie obowiązujące prawo polskie, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. 
 4. Organizator poucza, iż w przypadku, gdy kupujący jest konsumentem w myśl przepisów Kodeksu cywilnego, przysługują mu uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przy sprzedaży. 
 5. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca w myśl przepisów Kodeksu cywilnego, Organizator wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 6. Organizator nie udziela gwarancji na przedmioty aukcji. 
O aukcji

Przedmioty na 7 Aukcję przyjmujemy do 15 kwietnia 2021.

Zapraszamy do kontaktu gdzie uzyskacie Państwo wszelkie informacje:

tel.: + 48 730 355 999

e-mail: [email protected]

Zapraszamy do wizyty w naszym sklepie stacjonarnym:

Poznań, Polna 5.

FAQ
O sprzedawcy
Numis Poland
Kontakt
NUMIS POLAND Krzysztof Klitończyk
room
ul. Polna 5
60-535 Poznań
phone
730 355 999
Godziny otwarcia
Poniedziałek
Otwarte
Wtorek
Otwarte
Środa
Otwarte
Czwartek
Otwarte
Piątek
Otwarte
Sobota
Zamknięte
Niedziela
Zamknięte
keyboard_arrow_up
+