356

FANGOR W. – [22 LIPCA]. [1955].

add Twoja notatka 
Opis pozycji

[22 LIPCA]. [1955].
Hryńczuk II 601; Oblicza soc. 135. Czteroczęściowy plakat form. 98,7x264 cm, autorstwa Wojciecha Fangora. Plakat bez tytułu, znany także jako "Robotnicy - budowa". Sylwetki pięciorga robotników (jedna kobieta i czterech mężczyzn) przy pracy na budowie. Plansza złożona z czterech sklejonych ze sobą standardowych arkuszy. W prawym górnym narożniku sygnatura artysty, w lewym dolnym stopka wydawnicza (drukarnia Domu Słowa Polskiego, cenzor B-6). Podklejone naddarcie lewej krawędzi, trzy pionowe załamania arkusza, niewielkie przetarcia na środkowym załamaniu, ślady złożenia. Bardzo rzadkie!

Aukcja
131 Aukcja Antykwaryczna (13 - 14 lutego)
gavel
Data
13 lutego 2021
date_range
Cena wywoławcza
2 643 EUR
Cena sprzedaży
26 652 EUR
Przebicie
1008%
Wyświetleń: 611 | Ulubione: 6
Aukcja

Antykwariat RARA AVIS

131 Aukcja Antykwaryczna (13 - 14 lutego)
Data
13 lutego 2021
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
10.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 5
  50
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
 
Regulamin

Warunki ogólne licytacji.

 1. Osoba biorąca udział w aukcji (licytant) rozumie i akceptuje warunki określone regulaminem.
 2. Przedmiotem aukcji są obiekty powierzone przez komitentów, bądź stanowiące własność antykwariatu. Obiekty te posiadają opisy bibliograficzne i ceny wywoławcze określone w katalogu aukcyjnym. W uzasadnionych przypadkach posiadają cenę rezerwową znaną tylko upoważnionemu pracownikowi antykwariatu.
 3. Ceny podane w katalogu aukcyjnym są cenami wywołania. Do ceny wylicytowanej doliczana będzie opłata organizacyjna w wysokości 10%. Opłata organizacyjna obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej.


I.

 1. Aukcja prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przez osobę upoważnioną, która działa w imieniu antykwariatu.
 2. Prowadzący aukcję ustala tzw. postąpienie w licytacji, nie przekraczające dziesięciu procent aktualnej ceny i może stosować wielokrotność minimalnych postąpień oraz ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia obiektów wystawionych do sprzedaży oraz do ich wycofania z licytacji bez podania przyczyny.
 3. W przypadku uzasadnionego sprzeciwu, co do oferty kończącej licytację wyrażonego przez uczestnika licytacji bezpośrednio po jej zakończeniu, prowadzący aukcję ma prawo do ponownego przeprowadzenia licytacji lub do jej kontynuowania.
 4. Nabywcą staje się licytant oferujący najwyższą cenę.
 5. Zakończenie licytacji obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem przez prowadzącego licytację i jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży (zgodnie z art. 70.2 § 2 Kodeksu Cywilnego). Od tej chwili licytant jest zobowiązany do wykupienia obiektu.


II.

 1. Uczestnikiem aukcji może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną.
 2. Wstęp na aukcję jest wolny i nie wymaga wpłaty wadium.
 3. Do udziału w licytacji upoważnione są osoby, które pobrały tabliczkę licytacyjną podając dane osobowe do rejestracji. Bezpośrednio po aukcji uczestnik jest zobowiązany zwrócić tabliczkę licytacyjną. Licytant jest odpowiedzialny za skutki użycia tabliczki licytacyjnej przez osoby trzecie.
 4. Do udziału w aukcji upoważnione są również osoby, które złożyły polecenie kupna (tzw. pocztę aukcyjną) najpóźniej na 24 godz. przed rozpoczęciem licytacji. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za właściwą realizację zleceń pisemnych, które napłynęły po tym terminie. Polecenie kupna, o którym mowa powyżej, przyjmujemy wyłącznie w formie pisemnej (list, fax, e-mail) bądź za pomocą formularza zamówienia znajdującego się na stronie internetowej antykwariatu (www.raraavis.krakow.pl) przy katalogu aukcyjnym.
 5. W zamówieniach pisemnych prosimy podać: dane osobowe, numer pozycji, nazwisko autora, pierwsze słowo tytułu oraz najwyższą oferowaną cenę (limit) bez opłaty organizacyjnej. W przypadku takich samych limitów decyduje kolejność zgłoszeń.
 6. Wysokość limitów oraz nazwiska osób lub nazwy instytucji biorących udział w licytacji drogą korespondencyjną są informacjami poufnymi. W imieniu tych osób i instytucji w licytacji będzie uczestniczył upoważniony przedstawiciel antykwariatu.
 7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykluczenia z aukcji osób, które nie wywiązują się z przyjętych zobowiązań.
 8. Licytant podając dane osobowe w procesie rejestracji osobistej bądź pisemnej wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu udziału w aukcji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Administratorem danych osobowych uczestników aukcji jest antykwariat Rara Avis s.c. Zuzanna Migo-Rożek Iwona Błaszczyk z siedzibą w Krakowie (31-024) przy ul. Szpitalnej 11. Licytujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz złożenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Antykwariat oświadcza, że podanie danych osobowych przez licytujących jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu prawidłowego przebiegu aukcji.
 9. Wszelkie dane osobowe uczestników licytacji traktowane są jako poufne pozostają do wyłącznej wiadomości antykwariatu.


III.

 1. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na kupującego w momencie dokonania całej wpłaty.
 2. Klient dokonujący zakupu otrzymuje jako potwierdzenie zawarcia transakcji paragon fiskalny. Na życzenie wystawiana jest faktura VAT-Marża. W celu jej otrzymania należy o tym poinformować w momencie rejestracji, podając dane do faktury: pełna nazwa firmy (lub imię, nazwisko), adres i nr NIP.
 3. Nabywca jest zobowiązany wykupić obiekt i odebrać w terminie 7 dni od daty aukcji.
 4. Zakupione obiekty wysyłamy również przesyłkami pocztowymi i kurierskimi (doliczając opłaty związane z wysyłką):
  1. dla instytucji – kredytowo
  2. dla osób prywatnych – po przedpłacie na konto lub za pobraniem.
 5. Prosimy o przestrzeganie 7-dniowego terminu płatności za zakupione obiekty. Po tym terminie naliczane będą ustawowe odsetki.
 6. Niewykupienie obiektu nie zwalnia licytanta od pokrycia wszelkich kosztów wynikłych z faktu wylicytowania obiektu, w tym ewentualnych roszczeń komitenta/właściciela.


IV.

 1. Nabywca może w terminie 14 dni od daty aukcji odstąpić od umowy kupna w przypadku, gdy opis katalogowy obiektu w sposób ewidentny odbiega od stanu faktycznego. W sprawach spornych roszczenia nabywcy zostaną uwzględnione po dostarczeniu przez niego wiarogodnej ekspertyzy w tym terminie.
 2. Organizator, z zastrzeżeniem punktu IV/1, nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i wady prawne wylicytowanych obiektów, co nie wyłącza roszczeń wobec sprzedającego.
 3. Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Narodowa, muzea wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów mają prawo pierwokupu po cenach wylicytowanych powiększonych o opłatę organizacyjną, pod warunkiem, że zgłoszą chęć zakupu przed aukcją, bądź bezpośrednio po zakończeniu licytacji obiektu.
 4. Antykwariat przypomina, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wywóz materiałów bibliotecznych odbywa się według przepisów zawartych w w/w ustawie – art. 51 (tekst dostępny na www.antykwariusze.pl).
 5. Antykwariat przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 10 tysięcy euro, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 16 XI 2000 r. nr 116, poz. 1216 z późniejszymi zmianami).
 6. Antykwariat przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobowiązany do zbierania danych osobowych uczestników aukcji dokonujących transakcji powyżej 10 tysięcy złotych (Dz. U. z 4.12.2017 r. poz. 2249). Dane (imię, nazwisko, nr pesel) gromadzone są w Księdze Ewidencyjnej Zabytków Przyjętych lub Oferowanych do Zbycia i Wydanych Ekspertyzach obowiązującej od XII 2017 roku (Dz. U. jw.).


V.

 1. Wykorzystanie opisów bibliograficznych oraz materiału ilustracyjnego zawartego w katalogu jest możliwe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody antykwariatu.
 2. Uczestnik aukcji wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej i marketingowej antykwariatu także w formie elektronicznej.
O aukcji
Katalog zawiera 1.301 pozycji w działach: Sztuka, rzemiosło, kolekcjonerstwo; Wydawnictwa ilustrowane i artystyczne; Z księgozbioru Jarosława Dolińskiego; Nowa sztuka, Nowa literatura; Varia; Fotografie; Druki ulotne i urzędowe; Plakaty; Kartografia; Stare druki; Czasopisma; Księgoznawstwo; Literatura piękna, językoznawstwo; Druki konspiracyjne; Historia, wojskowość, pamiętniki i wspomnienia; Stalinizm. Walka z Kościołem, walka z religią; Łowiectwo, leśnictwo, przyroda; Regionalia, podróże; Pozostałe wydawnictwa.

Z katalogu aukcyjnego:
Polecamy dział Wydawnictw ilustrowanych i artystycznych, gdzie oferujemy m.in. klasykę literatury tatrzańskiej, czyli  "Tatry w dwudziestu czterech obrazach" Bogusza Stęczyńskiego (poz. 78 ).
Ponadto polecamy rzadką i efektowną tekę z litografiami widoków Krakowa - "Starożytne gmachy Krakowa" Francois Stroobanta z 1862 r. (poz. 129).
Wśród Variów na szczególną uwagę zasługują rękopisy, wśród których kilka związanych jest z osobą Józefa Piłsudskiego. Oferujemy m.in. autorską kopię pełnego ostrych słów listu skierowanego przez Marszałka do Mariana Kukiela (poz. 190). Ponadto korespondencja wysłana do Piłsudskiego przez generała Emila Gołogórskiego z 1919 r. (poz. 189), a także list gen. Felicjana Sławoja Składkowskiego do Wandy Piłsudskiej dotyczący stanu zdrowia Marszałka (poz. 191).
Do nabycia będzie również list Tadeusza Boya-Żeleńskiego do Krakowskiej Spółki Wydawniczej z uprzejmą prośbą o uregulowanie honorarium... (poz. 200).
Polecamy dział Fotografii, gdzie oferujemy pochodzące z rodzinnego archiwum fotografie pułkownika Władysława Beliny-Prażmowskiego (poz. 251-253), a także portret Wojciecha Kossaka w stylowej ramce, z odręcznym podpisem oraz rysunkiem (na odwrocie) - poz. 263.
Ozdobą działu Plakatów jest niespotykana w obrocie antykwarycznym czteroczęściowa kompozycja Wojciecha Fangora, przedstawiająca robotników przy budowie. Okolicznościowy plakat był wykorzystany podczas Święta Odrodzenia Polski 22 lipca (poz. 356).
Ponadto w dziale - jak zawsze, liczne plakaty najlepszych polskich twórców, m. in. filmowy plakat Tadeusza Gronowskiego "Wielki koncert" z 1952 r. (poz. 348).
Wśród Starodruków szczególnie polecamy rzadkie pierwsze całościowe wydanie Biblii w przekładzie na polski przez Jakuba Wujka z 1599 r. Tłumaczenie wielokrotnie wznawiane do XIX w., stanowiło odpowiedź na protestancką Biblię Radziwiłłowską. Przekład ten był wydarzeniem epokowym w dziejach polskich tłumaczeń Biblii, a także wywarł ogromny wpływ na sam język i uformowanie się "polskiego stylu biblijnego".
Dobrze zachowany egzemplarz pergaminowej oprawie z epoki (poz. 454).
W dziale Literatura piękna, językoznawstwo osobna sekcja została poświęcona twórczości poetyckiej grupy Skamander (poz. 711-801).
Oferujemy tu debiutanckie tomiki, pierwsze wydania oraz wiele egzemplarzy z dedykacjami autorów. Na szczególną uwagę zasługuje pierwsze wydanie "Dionizji" Jarosława Iwaszkiewicza z 1923 r. z jego podpisem (poz. 715), "Karmazynowy poemat" Jana Lechonia - również z dedykacją (poz. 719), a także debiutancki tomik Juliana Tuwima, "Czyhanie na Boga" - z odręcznym wpisem poety (poz. 747).
W tym zestawieniu nie mogło również zabraknąć humorystycznego przedsięwzięcia Juliusza Tuwima i Antoniego Słonimskiego, czyli pełnego absurdalnych porad kalendarza "Pracowita pszczółka" (poz. 732).
Zapraszamy.

FAQ
O sprzedawcy
Antykwariat RARA AVIS
Kontakt
Antykwariat "RARA AVIS" s.c.
room
ul. Szpitalna 11
31-024 Kraków
phone
+48 12 422 03 90
keyboard_arrow_up
add