Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
32

Krzysztof Śliwka (ur.1965), Kiss

add Twoja notatka 
Opis pozycji
Estymacje: 425 - 849 EUR

Technika - ceramika szkliwiona,

Wymiar - 36x24x9cm, 

Rok- 2022

Sygnatura - na odwrocie, Śliwka

Ukończył Liceum Sztuk Plastycznych w Miejscu Piastowym k. Krosna. Jego nauczycielami rzeźby byli m.in. Władysław Kandefer z Iwonicza Zdroju, asystent Xawerego Dunikowskiego, Bogdan Biernat, Roman Górka. Od 1997 r. zajmuje się zawodowo rzeźbą w drewnie, ceramiką, odlewnictwem i malarstwem. Wykonuje też modele odlewnicze (współpracuje z hutami szkła - Deco Glass Krosno, Sabina Rymanów, Fabryką Porcelany Ćmielów, odlewnikami metali).

Ważniejsze wystawy: Salon Karolczyk Studio, Szczecin (2019); Muzeum Archidiecezjalne, Przemyśl (2015); Galeria "Antresola",  Busko Zdrój (2014); Centrum Kultury Rákosmente, Budapeszt, Węgry (2011); Salonik artystyczny - Krośnieńska Biblioteka Publiczna, Krosno (2011); Galeria "Pasaż", Iwonicz Zdrój (2010); Centrum Kultury Stowarzyszenia "Civitas Christiana", Warszawa (2010); MDK Łańcut (1999); Biuro Kultury Stowarzyszenia "Civitas Christiana", Krosno (1995).


Aukcja
Piąta aukcja dzieł wybitnych Artystów oraz Tokenów NFT
gavel
Data
09 marca 2023 CET/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
212 EUR
Estymacje
425 - 849 EUR
Cena sprzedaży
brak ofert
Pozycja nie jest już dostępna
Wyświetleń: 117 | Ulubione: 1
Aukcja

Diamondscraft

Piąta aukcja dzieł wybitnych Artystów oraz Tokenów NFT
Data
09 marca 2023 CET/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
20.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 500
  1 000
  > 500
  3 000
  > 1 000
  10 000
  > 2 000
  20 000
  > 3 000
  30 000
  > 5 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
  200 000
  > 20 000
 
Regulamin

REGULAMIN AUKCJI NFT ART sp. z o.o.
(„Regulamin”)

 

Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania i warunki uczestnictwa w aukcji oraz sprzedaży dzieł sztuki oraz innych obiektów kolekcjonerskich przez NFT ART sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
ul. Jasnodworska 5/101a, 01-745 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000955999, NIP: 1251729561, REGON: 521350107, organizowanej jednocześnie w formie licytacji stacjonarnej przy ulicy Złota 44 oraz za pośrednictwem serwisu internetowego, w formule online tj. w określonym terminie z wykorzystaniem technologii umożliwiającej obustronną komunikację między NFT ART a licytantem w czasie rzeczywistym, dostępnego pod adresem internetowym: www.onebid.pl

1.              NFT ART SP. Z O.O. JAKO KOMISANT

NFT ART sp. z o.o. działa jako komisant - zastępca pośredni działający w imieniu własnym, lecz na rachunek komitenta uprawnionego do rozporządzenia obiektem, chyba że inaczej zastrzeżono w katalogu, jego zmianach lub w ogłoszeniach podanych do wiadomości przed aukcją.

Organizator informuje, że aukcje organizowane przez NFT ART sp. z o.o. mają charakter aukcji publicznych, zdefiniowanych w art. 2 pkt 6 ustawy o z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287).

2.              TERMINY

2.1.        „NFT ART” lub „komisant” – NFT ART sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
ul. Jasnodworska 5/101a, 01-745 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000955999, NIP: 1251729561, REGON: 521350107.

2.2.        „aukcja” lub „licytacja” – zorganizowana forma sprzedaży lub zakupu obiektów, polegająca na składaniu NFT ART., na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie, konkurencyjnych ofert nabycia poszczególnych obiektów przez licytujących, w której nabywcą zostaje licytant oferujący najwyższą ofertę nabycia.

2.3.        „aukcja online” lub „licytacja online” – aukcja odbywająca się za pośrednictwem serwisu internetowego w formie transmisji online w trakcie, której licytanci mają możliwość składania ofert równolegle z licytantami biorącymi udział w aukcji stacjonarnej, tj. w określonym terminie z wykorzystaniem technologii umożliwiającej obustronną komunikację między NFT ART
a licytantem w czasie rzeczywistym, dostępnego pod adresem internetowym: www.onebid.pl.; aukcja online odbywa się równocześnie z aukcją stacjonarną stanowiąc alternatywną formę uczestniczenia w aukcji stacjonarnej.

2.4.        „aukcja stacjonarna” lub „licytacja stacjonarna” – aukcja odbywająca się w formie stacjonarnej.

2.5.        „aukcjoner” – osoba wyznaczona przez NFT ART do prowadzenia aukcji.

2.6.        „cena minimalna” – najniższa kwota, za którą można sprzedać obiekt bez dodatkowej zgody komitenta. Cena minimalna nie może przekroczyć dolnej granicy estymacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, każdy obiekt oferowany jest z zastrzeżeniem ceny minimalnej.

2.7.        „cena nabycia” – końcowa cena jaką nabywca zobowiązany jest zapłacić za obiekt. Składa się na nią cena wylicytowana, opłata aukcyjna, podatki oraz opłaty dodatkowe.

2.8.        „cena wylicytowana” – ostatecznie wylicytowana kwota za obiekt podczas aukcji. Potwierdza ją uderzenie młotkiem przez aukcjonera, które równoznaczne jest z zawarciem umowy sprzedaży.
Do ceny wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna, podatki oraz opłaty dodatkowe.

2.9.        „cena wywoławcza” – ustalona przez aukcjonera cena, od której rozpoczyna się licytacja. Zwyczajowo cena wywoławcza zawarta jest między 1/2 a 3/4 dolnej granicy estymacji. Cena wywoławcza może być podana w katalogu.

2.10.    „dzieło cyfrowe” – cyfrowe odwzorowanie utworu artysty, powiązane z indywidualnie oznaczonym Tokenem i przez ten Token identyfikowane;

2.11.    „estymacja” - szacunkowa wartość, jaką obiekt może osiągnąć podczas licytacji. Nie uwzględnia ona opłat aukcyjnych oraz opłat dodatkowych ani podatków. Ceny estymacyjne dostępne są
w katalogu aukcyjnym w wersji PDF oraz w katalogu drukowanym. Estymacje w katalogu aukcyjnym mogą być podawane w euro lub dolarach amerykańskich. Kurs walut w dniu aukcji może się różnić od tego, w dniu druku katalogu.

2.12.    „komitent” - osoba zgłaszająca obiekt do sprzedaży, uprawniona do rozporządzenia obiektem.

2.13.    „licencja” – przyznawane nabywcy prawo do korzystania z dzieła cyfrowego powiązanego
z  tokenem, jeśli dotyczy.

2.14.    „obiekt” - dzieło sztuki lub inny obiekt kolekcjonerski, w tym również Token, który może być przedmiotem sprzedaży w drodze aukcji lub sprzedaży poakcyjnej. Z tym jednak zastrzeżeniem, że sprzedaż warunkowa nie ma zastosowania do Tokenów. Opisy poszczególnych obiektów zawarte są w katalogu aukcyjnym.

2.15.    „opłata aukcyjna” - dodatkowe wynagrodzenie NFT ART z tytułu obsługi transakcji sprzedaży, wynosząca 20% końcowej ceny wylicytowanej.

2.16.    „opłata dodatkowa droit de suite” - opłata dodatkowa doliczana do niektórych obiektów
z tytułu droit de suite - autorskich praw majątkowych z tytułu odsprzedaży, wówczas gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 100 euro (słownie: sto euro 00/100).
W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia
4 lutego 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062), zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki. Opłata dodatkowa obliczana jest z użyciem kursu dziennego NBP z dnia poprzedzającego dzień aukcji.

Opłata doliczana jest według następujących stawek:

a)       5% ceny wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale do równowartości 50 000,00 euro;

 

b)      3% ceny wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 50 000,01 euro do równowartości 200 000,00 euro;

 

c)       1% ceny wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 200 000,01 euro do równowartości 350 000,00 euro;

 

d)      0,5% ceny wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 350 000,01 euro do równowartości 500 000,00 euro;

 

e)      0,25% ceny wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale przekraczającym równowartość 500 000,00 euro

jednak w kwocie nie wyższej niż równowartość 12 500,00 euro.

2.17.    „portfel” – portfel przeglądarkowy przeznaczony w szczególności do obsługi Tokenów, umożliwiający ich wysyłanie i odbieranie.

2.18.         „zimny portfel” – portfel działający za pośrednictwem sprzętu w postaci zewnętrznego urządzenia Ledger Nano S, na którym można zapisać i szyfrować dostęp do tego urządzenia za pomocą kluczy, umożliwiający przechowywanie Tokenów.

 

2.19.    „podbicie”  - oferta nabycia obiektu złożona przez licytanta, wyższa od najwyższego w danej chwili podbicia o postąpienie.

2.20.    „postąpienia” - kwoty o jakie zmienia się cena obiektu podczas licytacji. Aukcjoner podaje je według tabeli postąpień. W zależności od przebiegu aukcji aukcjoner może zmodyfikować wysokość postąpienia.

TABELA POSTĄPIEŃ

Cena (zł)

Postąpienie

[5000]– [10000]

[500zł]

[10 000] – [100 000]

[1000]

[100 000] – [200 000]

[2000]

[200 000] – [500 000]

[5000]

[500 000] – [1 000 000]

[10 000]

powyżej [1 000 000]

[20 000]

2.21.    „regulamin OneBid” – regulamin określający zasady i wymagania techniczne korzystania
z serwisu internetowego, zasady zawierania i rozwiązywania umowy, prawa własności intelektualnej oraz procedurę reklamacyjną; regulamin dostępny jest pod adresem internetowym: https://onebid.pl/pl/terms

2.22.    „serwis internetowy” –serwis internetowy umożliwiający licytantom udział online w aukcji  dostępny pod adresem internetowym: www.onebid.pl; w przypadku gdy
w niniejszym Regulaminie  jest mowa o serwisie internetowym rozumie się przez to również aplikację mobilną instalowaną na urządzeniu mobilnym licytanta, oferowaną przez usługodawcę
www.onebid.pl na mobilne systemy operacyjne stanowiąca część serwisu internetowego;

2.23.    „sprzedaż warunkowa” - warunkowa umowa sprzedaży, zostaje zawarta, gdy cena wylicytowana nie osiągnęła ceny minimalnej. Transakcja dochodzi do skutku, jeżeli komitent zgodzi się na sprzedaż obiektu po cenie niższej niż minimalna lub też licytant podwyższy ofertę do ceny minimalnej. W przeciwnym wypadku sprzedaż warunkowa nie dochodzi do skutku, a obiekt może zostać wystawiony do sprzedaży poaukcyjnej.

2.24.    „token” lub „token NFT”przechowywana w rejestrze blockchain, zgodnie ze standardem ERC-721 (lub równoważnym standardzie), jednostka danych zawierająca informacje o nazwie dzieła cyfrowego, opis dzieła cyfrowego, lokalizację, w której jest przechowywane, jak również inne dane, jeśli obowiązek ich zawarcia wynika z umów lub przepisów prawa, która określa zakres prawa właściciela Tokena do korzystania z dzieła cyfrowego powiązanego z Tokenem. Więcej informacji zawarte jest w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

2.25.    „umowa sprzedaży” – umowa zawierana w toku licytacji pomiędzy sprzedawcą, w której NFT ART występuję jako komisant, a nabywcą (komitentem), której przedmiotem jest sprzedaż obiektu za zapłatą ceny nabycia tego obiektu.

2.26.    „utwór” – oryginalny utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych autorstwa artysty, który stanowi podstawę do stworzenia dzieła cyfrowego.

3.              OGÓLNE WARUNKI LICYTACJI

3.1.        Licytujący mogą według swojego wyboru wziąć udział w aukcji albo w formie aukcji stacjonarnej
albo aukcji online.

3.2.        W celu dopuszczenia do licytacji wszyscy licytujący muszą dokonać rejestracji przed aukcją,
z tym zastrzeżeniem, że w przypadku licytacji online rejestracja odbywa się za pośrednictwem serwisu internetowego. Licytujący dodatkowo są zobowiązani dostarczyć wymagane informacje przewidziane w formularzu rejestracji, zapoznać się z warunkami, dokonać ich akceptacji, a w przypadku licytacji online dodatkowo zapoznać się i dokonać akceptacji regulaminu OneBid, dostępnego pod adresem internetowym: https://onebid.pl/pl/terms.

3.3.        W przypadku licytacji stacjonarnej licytant obowiązany jest dodatkowo okazać dokument potwierdzający tożsamość oraz odebrać tabliczkę z numerem licytacyjnym.

3.4.        Dane osobowe licytantów są informacjami poufnymi i pozostają do wyłącznej wiadomości NFT ART, która może przetwarzać dane osobowe uczestników aukcji w zakresie niezbędnym do realizacji zleceń licytacji.

3.5.        Z uwagi na proces weryfikacji i dopuszczenia do aukcji zaleca się dokonanie rejestracji na aukcję online nie później niż na 12 godzin przed rozpoczęciem licytacji. W przypadku dokonania późniejszej rejestracji może dojść do niedopuszczenia licytanta do licytacji.

3.6.        W przypadku licytacji online, po dokonaniu rejestracji licytant otrzymuje drogą korespondencji e-mail informację o dopuszczeniu do aukcji, co jest równoznaczne z pozytywnym zakończeniem weryfikacji.

3.7.        Warunkiem dopuszczenia licytanta do udziału w aukcji online dotyczącej Tokena jest posiadanie przez licytanta portfela oraz wskazanie jego adresu albo wyrażenie zgody przez licytanta na przekazanie mu Tokenu poprzez zimny portfel. NFT ART może odmówić rejestracji osobie nieposiadającej portfela, niemniej jednak w przypadku dopuszczenia do aukcji licytanta nieposiadającego portfela.

3.8.        NFT ART może według swojego uznania odmówić rejestracji lub dopuszczenia niektórych osób do udziału w aukcji, w tym osobie, jak również uzależnić rejestrację od dostarczenia innych dokumentów, mogących poświadczyć tożsamość lub wypłacalność osoby ubiegającej się o rejestrację lub dopuszczenie do udziału w aukcji.

3.9.        NFT ART ma prawo odmówić rejestracji lub dopuszczenia  niektórych osób do udziału w aukcji, w każdym przypadku podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

3.10.    Aukcję prowadzi aukcjoner, który wyczytuje obiekty i kolejne postąpienia, wskazuje licytujących, ogłasza zakończenie licytacji poprzez przybicie młotkiem oraz wskazuje zwycięzcę.

3.11.    Aukcjoner ma prawo do dowolnego wycofania obiektów z licytacji bez podania przyczyn. Opisy zawarte w katalogu aukcji mogą być uzupełnione lub zmienione przez aukcjonera lub osobę przez niego wskazaną przed rozpoczęciem licytacji.

3.12.    W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji aukcjoner rozstrzyga spór albo ponownie przeprowadza licytację danego obiektu.

3.13.    NFT ART zastrzega sobie prawo do utrwalania przebiegu aukcji za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

3.14.    Uczestniczyć w aukcji można zarówno składając oferty przed rozpoczęciem licytacji, jak
i składając oferty w ramach kolejnych podbić w trakcie trwania aukcji stacjonarnej oraz aukcji online.

3.15.    NFT ART informuje, że opisy katalogowe nie prezentują pełnego stanu obiektów. Brak takiej informacji nie jest równoznaczny z tym, że obiekt jest wolny od wad i uszkodzeń.

3.16.    W odniesieniu do pozostałych regulacji dotyczących licytacji online w zakresie:

a      minimalnych wymagań technicznych koniecznych do prawidłowego korzystania
z serwisu internetowego;

b      ogólnych warunków korzystania z serwisu internetowego;

c       warunków uczestnictwa w aukcji za pośrednictwem serwisu internetowego;

d      ogólnych zasad dotyczących przebiegu aukcji;

e      warunków nabycia Tokenów za pośrednictwem serwisu internetowego;

f        płatności za transakcje;

g      realizacji zamówień;

NFT ART odsyła do regulaminu OneBid, dostępnego pod adresem internetowym: https://onebid.pl/pl/terms

4.              PRZEBIEG AUKCJI

4.1.        Aukcjoner rozpoczyna licytację od wywołania ceny wywoławczej obiektu. Jeżeli na dany obiekt złożone zostały oferty przed rozpoczęciem aukcji, licytacja rozpoczyna się od kwoty najwyższego złożonego podbicia.

4.2.        Jeżeli w drodze licytacji nie zostanie osiągnięta cena minimalna licytacja zostaje zakończona poprzez odczytanie przez aukcjonera słowa pass. Oznacza to, że transakcja nie została zawarta. Fakt ten zostaje ogłoszony bez uderzenia młotkiem.

4.3.        W celu osiągnięcia ceny minimalnej aukcjoner i pracownicy NFT ART mogą składać w toku licytacji podbicia w imieniu komitenta bez wskazania, że czynią to w imieniu komitenta, bądź to przez składanie następujących po sobie podbić, bądź też podbić w odpowiedzi na podbicia innych oferentów. Jeżeli nie ma żadnych podbić na dany obiekt lub podbicia nie osiągnęły ceny minimalnej aukcjoner może uznać przedmiot za niesprzedany co sygnalizuje terminem pass.

4.4.        Aukcjoner decyduje o wysokości kolejnych postąpień, które podaje według tabeli postąpień,
z zastrzeżeniem, że w zależności od przebiegu aukcji może wedle własnego uznania zdecydować o innej wysokości postąpienia.

4.5.        Licytujący, który zaoferował najwyższą kwotę zaakceptowaną przez aukcjonera, jest zwycięzcą licytacji. Uderzenie młotkiem przez aukcjonera oznacza akceptację najwyższego podbicia, które jest ceną wylicytowaną, a w konsekwencji zawarcie umowy sprzedaży między NFT ART
a licytantem, pod tymże jednak warunkiem, że aukcjoner nie wycofa obiektu z aukcji lub nie zaoferuje go ponownie do sprzedaży zgodnie z 4.6.. Licytant, który wygrał aukcję zobowiązany jest to zapłaty pełnej ceny nabycia.

4.6.        Aukcjoner może w każdym momencie aukcji wycofać obiekt z aukcji, ponownie zaoferować obiekt do sprzedaży, w tym również bezpośrednio po uderzeniu młotkiem w razie zaistnienia błędu bądź sporu co do wyniku licytacji. W tym przypadku aukcjoner może podjąć wszelkie działania, które uzna za stosowne i racjonalne. Jeżeli jakikolwiek spór co do wyniku licytacji powstanie po aukcji, wynik sprzedaży w ramach aukcji uznaje się za ostateczny.

4.7.        W przypadku zgubienia tabliczki z numerem, licytant zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania o tym pracowników obsługi aukcji. Po zakończeniu aukcji licytant zobowiązany jest do zwrócenia tabliczki z numerem.

4.8.        Ceny na aukcji podawane są w polskich złotych i w tej walucie powinna być dokonana płatność.
W odpowiedzi na potrzeby klientów zagranicznych szacunki cenowe w katalogu aukcyjnym mogą być podawane także w euro, funtach brytyjskich lub dolarach amerykańskich, odzwierciedlając w przybliżeniu cenę przy obecnym kursie waluty. Stosownie do tego estymacje podawane w euro, funtach brytyjskich i dolarach amerykańskich mają charakter wyłącznie orientacyjny.

5.              PŁATNOŚĆ

5.1.        NFT ART akceptuje płatności przelewem bankowym na rachunek bankowy: 47 1090 2851 0000 0001 4983 6135. W tytule przelewu należy wpisać nazwę aukcji, datę aukcji oraz numer identyfikacyjny obiektu.  Płatność może nastąpić także przy pomocy narzędzi oferowanych przez serwis internetowy.

5.2.        Licytant, który wygrał aukcję zobowiązany jest do zapłaty należności za wylicytowany obiekt
w terminie 7 dni od dnia aukcji, niezależnie od uzyskania pozwolenia na eksport czy innych pozwoleń. Przekroczenie wyznaczonego terminu będzie skutkowało możliwością naliczenia przez NFT ART odsetek ustawowych za okres opóźnienia w zapłacie.

5.3.        Własność zakupionego obiektu nie przechodzi na licytanta, dopóki NFT ART nie otrzyma pełnej ceny nabycia za obiekt, uwzględniającej w szczególności cenę wylicytowaną, opłatę aukcyjną, opłaty dodatkowe oraz ewentualne inne opłaty, jeżeli odnoszą się do danego obiektu.

5.4.        NFT ART nie jest zobowiązana do wydanie obiektu licytantowi do chwili przeniesienia własności obiektu na licytanta. Wcześniejsze wydanie obiektu nie jest równoznaczne z przeniesieniem prawa własności obiektu na licytanta, ani zwolnieniem z obowiązku zapłaty przez niego ceny nabycia.

5.5.        Wszystkie transakcje zawierane są w polskich złotych. Na życzenie licytanta po wcześniejszym uzgodnieniu NFT ART dopuszcza wpłaty w euro, dolarach amerykańskich lub funtach brytyjskich.

5.6.        Wartość transakcji opłacanej w innej walucie niż polski złoty będzie powiększona o opłatę manipulacyjną w wysokości 1%. NFT ART dokonuje przeliczenia po dziennym kursie średnim ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego aukcję.

5.7.        Bez uszczerbku dla innych praw, NFT ART w przypadku gdy nabywca nie uiści pełnej ceny nabycia, w tym opłaty aukcyjnej, opłat dodatkowych oraz innych opłat, jeżeli odnoszą się do danego obiektu, w terminie 7 dni od daty aukcji, NFT ART może, w szczególności: 

a)         przechować obiekt w siedzibie NFT ART lub w innym miejscu na ryzyko i koszt licytanta; 

b)        odstąpić od sprzedaży obiektu, zatrzymując dotychczasowe opłaty na poczet odszkodowania, przy czym w przypadku skorzystania z prawa odstąpienia, NFT ART może dochodzić od licytanta odszkodowania tytułem utraconych korzyści, które obejmują m. in. szkodę spowodowaną brakiem uzyskania opłaty aukcyjnej;

c)         wszcząć postępowanie sądowe przeciwko licytantowi w celu odzyskania należności; 

5.8.        Jeżeli do dnia ewidencjonowania sprzedaży na kasie rejestrującej (w dniu wystawienia paragonu fiskalnego), licytant nie jest pewny, czy chce otrzymać fakturę VAT marża, powinien on podać kasjerowi numer, za pomocą którego jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej (NIP), w celu umieszczenia tego numeru na paragonie fiskalnym. NFT ART zastrzega, że nie wystawia faktury do paragonu, który nie będzie zawierać numeru NIP nabywcy, pomimo zgłoszenia takiego żądania w ustawowym terminie.

5.9.        Jeżeli kwota należności ogółem nie przekracza równowartości kwoty 450,00 zł (słownie: czterysta złotych 00/100) albo kwoty 100,00 euro (słownie: sto euro 00/100) (w przypadku określenia kwoty w walucie euro), paragon fiskalny zawierający NIP stanowi fakturę uproszczoną, co do której nie zachodzi konieczność wystawienia dodatkowej faktury VAT marża.

5.10.    NFT ART zastrzega, że w związku z uczestnictwem w aukcji online licytujący nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów na rzecz NFT ART. W tym przypadku mogą jednak zostać obciążeni obowiązkiem zapłaty należności wynikających z udostępnienia takiej usługi przez serwis internetowy na rzecz OneBid. Szczegółowe regulacje w tej kwestii określa odpowiednio regulamin OneBid.

6.              PRZEKAZANIE I ODBIÓR OBIEKTU INNEGO NIŻ TOKEN

Przekazanie i odbiór wylicytowanego obiektu, za wyjątkiem Tokena odbywa się zgodnie
z zapisami pkt 6.1. – 6.11. Regulaminu.

6.1.        Odbiór wylicytowanego obiektu jest możliwy po dokonaniu wpłaty pełnej ceny nabycia oraz uregulowaniu innych płatności wobec NFT ART.

6.2.        Przy odbiorze zakupionego obiektu nabywca zobowiązany jest do okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość. Obiekt może zostać wydany nabywcy lub osobie posiadającej pisemne upoważnienie.

6.3.        W celu umówienia odbioru obiektu nabywca powinien skontaktować się z NFT ART.

6.4.        Licytant, który wygrał aukcję powinien odebrać zakupiony obiekt w terminie 30 dni od daty aukcji. Po tym terminie NFT ART przesyła wszystkie wylicytowane obiekty do magazynu zewnętrznego, a licytant obciążony zostanie kosztami zabezpieczenia obiektu, transportu oraz magazynowania. Po upływie 30 dni od daty aukcji na licytanta przechodzi ryzyko utraty i uszkodzenia nieodebranego obiektu, a także ciężary związane z takim obiektem, w tym koszty jego ubezpieczenia. Postanowienie to nie uchybia punktowi 5.7.

6.5.        NFT ART odpowiada względem licytanta za szkody z tytułu straty lub uszkodzenia obiektu w okresie 30 dni od daty aukcji, jednak jedynie do wysokości ceny nabycia obiektu. Postanowienie to nie uchybia punktowi 5.7.

6.6.        NFT ART nieodpłatnie zapewnia podstawowe opakowanie obiektu umożliwiające jego odbiór osobisty. Na życzenie licytanta NFT ART może pomóc w kontakcie z wyspecjalizowaną firmą zajmującą się pakowaniem i wysyłką obiektów. Zlecenie takie odbywa się na odpowiedzialność licytanta, przy czym NFT ART nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe wykonanie usług przez przewoźników bądź inne osoby trzecie.

6.7.        Jeżeli licytant sam wybierze firmę transportową, jej przedstawiciel powinien skontaktować się z NFT ART telefonicznie na przynajmniej 24 godziny przed planowanym odbiorem obiektu pod numerem telefonu: +48 669 330 233. W przypadku odbioru przez firmę transportową wybraną przez licytanta NFT ART wymaga okazania dowodu przez jej przedstawiciela. Przedstawiciel winien dodatkowo legitymować się pisemnym upoważnieniem od nabywcy do odebrania obiektu.

6.8.        Przed przystąpieniem do aukcji licytującym zainteresowanym wywozem obiektu poza granice Polski zaleca się zorientowanie w kwestii uzyskania dodatkowych pozwoleń, z uwzględnieniem zapisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162 poz. 1568, z późn. zm.), zgodnie z którą wywóz określonych obiektów poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz; w szczególności dotyczy to obrazów starszych niż 50 lat
o wartości powyżej 40 000 złotych (słownie: czterdzieści tysięcy złotych)

6.9.        NFT ART informuje, że obiekty wykonane z materiału roślinnego lub zwierzęcego mogą wymagać dodatkowych pozwoleń lub certyfikatów przed wywozem. Uzyskanie dokumentów umożliwiających eksport nie jest równoznaczne z możliwością importu do innego państwa. Obiekty tego typu NFT ART oznacza w katalogach akcyjnych symbolem [Ω], przy czym NFT ART nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub uchybienia w oznaczeniu przedmiotów zawierających elementy wytworzone z chronionych lub regulowanych prawem gatunków roślin i zwierząt.

6.10.    Niemożliwość uzyskania odpowiednich dokumentów uprawniających do wywozu obiektu poza granice Polski lub opóźnienie w ich uzyskaniu nie uzasadniają odstąpienia od sprzedaży ani opóźnienia w uiszczeniu pełnej ceny nabycia za obiekt. NFT ART może pomóc w kontakcie
z wyspecjalizowaną firmą zajmującą się sprawami formalnymi związanymi z eksportem dzieł sztuki.

7.                  PRZEKAZANIE TOKENA

Przekazanie wylicytowanego Tokena odbywa się zgodnie z zapisami pkt 7.1. – 7.7. Regulaminu.

7.1.        Przekazanie wylicytowanego Tokena jest możliwe po dokonaniu wpłaty pełnej ceny nabycia oraz uregulowaniu innych płatności wobec NFT ART.

7.2.        Przeniesienie własności Tokena nastąpi w momencie łącznego spełnienia następujących przesłanek: 

a)         NFT ART potwierdzi, że licytant, który wygrał aukcję spełnił wszystkie procedury identyfikacji i rejestracji licytanta;

b)        NFT ART otrzyma całą cenę nabycia;

c)         NFT ART otrzyma adres portfela obsługującego Tokeny NFT, należącego do licytanta, który wygrał aukcję;

d)        Token zostanie prawidłowo powiązany z portfelem licytanta nabywcy;

7.3.        Niespełnienie warunków, o których mowa w punkcie 7.2., może skutkować niemożnością otrzymania, przeniesienia lub dostępu do Tokena, a tym samym dostępu do powiązanego
z nim dzieła cyfrowego, z wyjątkiem lit. c i d, których nie stosuje się, jeżeli licytant wyraził zgodę na przekazanie Tokenu poprzez zimny portfel.

7.4.        Do przekazania Tokenu poprzez przekazanie licytantowi urządzenia technicznego zawierającego Token stosuje się odpowiednio także postanowienia rozdziału 6.

7.5.        Ryzyko i odpowiedzialność za Token zostają przeniesione na nabywcę w momencie, gdy Token zostanie przesłany do portfela nabywcy.

7.6.        Nabywca odpowiada za wdrożenie uzasadnionych środków w celu zabezpieczenia portfela lub innego mechanizmu przechowywania, z którego korzysta nabywca dla celów transakcji
i przechowywania Tokenów, w tym wszelkich wymaganych prywatnych kluczy lub innych danych uwierzytelniających niezbędnych do uzyskania dostępu do takich mechanizmów przechowywania.

7.7.             NFT ART nie ponosi odpowiedzialności za utratę prywatnych kluczy lub innych danych uwierzytelniających dostęp do portfela. W przypadku utraty prywatnych kluczy lub inne danych uwierzytelniających dostęp do portfela, nabywca akceptuje ryzyko utraty dostępu do Tokena, ze względu na to, że nie podlega on odtworzeniu. NFT ART nie zapewnia usługi przechowywania dzieła cyfrowego w jakimkolwiek rodzaju repozytorium.

7.8.        NFT ART nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, w którym po dokonaniu sprzedaży dzieło cyfrowe stanie się niedostępne dla nabywcy z jakiegokolwiek powodu oraz za jakiekolwiek modyfikacje lub zmiany w dziele cyfrowym, w tym za jego usunięcie przez nabywcę po przesłaniu do portfela.

8.              OŚWIADCZENIA NABYWCY DOTYCZĄCE LICYTACJI TOKENÓW

8.1.        Nabywca oświadcza, że portfel, na który NFT ART przeniesie Token, nie jest własnością ani nie jest powiązany z:

a)         obywatelem lub osobą zamieszkałą lub znajdującą się na obszarze geograficznym, który jest objęty sankcjami lub embargiem nałożonymi przez Unię Europejską, Wielką Brytanię, Organizację Narodów Zjednoczonych lub Stany Zjednoczone lub

b)        osobą fizyczną lub osobą zatrudnioną przez lub związaną z podmiotem znajdującym się na Liście osób i Podmiotów Zakazanych (Denied Persons or Entity List) Departamentu Handlu USA, Liście wyszczególnionych obywateli lub osób zablokowanych (Specially Designated Nationals or Blocked Persons List) Departamentu Skarbu USA lub Listy Zabronionych Stron (Debarred Parties List) Departamentu Stanu USA lub podobnych listach opublikowanych przez władze Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii lub Organizacji Narodów Zjednoczonych.

8.2.        Rejestracja do aukcji oznacza, że licytujący akceptuje, że z uwagi na wykorzystywaną technologię Tokeny należą do kryptoaktywów podwyższonego ryzyka i narażone są na działania cyberprzestępców.

8.3.        W przypadku nieprawdziwego złożenia oświadczenia zawartego w pkt 8.1. NFT ART ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 7 dni od powzięcia informacji o naruszeniu,
a nabywca zobowiązany będzie zwrócić Token w terminie 7 dni od dnia otrzymania od NFT ART wezwania w tej sprawie.

8.4.        Nabywca przyjmuje do wiadomości, że nabycie  oznacza, że nabywa on pełne prawa własności do samego Tokena, w tym prawo do jego przechowywania, sprzedaży i przenoszenia. Nabycie Tokena zapewnia względem powiązanego z nim dzieła cyfrowego wyłącznie uprawnienia wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz wyraźnie określone w opisie Tokena, zawarte w niniejszym regulaminie.

8.5.        Nabywca przyjmuje do wiadomości, że artysta lub jakakolwiek osoba trzecia dysponująca majątkowymi prawami autorskimi do dzieła cyfrowego może wykonać kopie utworu
i rozpowszechniać je, w tym tworzyć nowe Tokeny oraz wiązać je z kolejnymi kopiami utworu,
a także może sprzedawać lub w inny sposób dokonywać przeniesienia autorskich praw majątkowych lub innych praw własności intelektualnej do utworu lub dzieła cyfrowego, chyba że warunki aukcji i opis Tokena zawierał inne postanowienia w tym przedmiocie.

 

9.              ODPOWIEDZIALNOŚĆ

9.1.        Całkowita odpowiedzialność NFT ART jest ograniczona wyłącznie do ceny nabycia obiektu zapłaconej przez licytanta, niezależnie od rodzaju szkody.

9.2.        NFT ART nie jest odpowiedzialna za pomyłki słowne, mające miejsce
w informacjach podanych licytantom oraz nie ponosi odpowiedzialności wobec żadnego licytującego za błędy w trakcie prowadzonej aukcji lub popełnione w innym zakresie związanym ze sprzedażą obiektu.

9.3.        NFT ART nie jest zobowiązana do zapłaty odsetek od ceny zakupu.

9.4.        NFT ART nie realizuje w odniesieniu do obiektu praw z tytułu rękojmi, ani nie gwarantuje, że:

a)         obiekt wolny od wad i błędów;

b)        wady i błędy obiektu (w tym w przypadku Tokena również i dzieła cyfrowego) zostaną naprawione;

c)         w przypadku Tokena - Token, dzieło cyfrowe lub metoda przekazywania Tokena na portfel są wolne od szkodliwego oprogramowania lub innych elementów mogących wpłynąć negatywnie na cechy lub funkcjonalność Tokena lub dzieła cyfrowego. 

d)        w przypadku Tokena - Token oraz powiązane z nim dzieło cyfrowe posiadają cechy trwałości, bezpieczeństwa, stabilności oraz integralności prawa do korzystania
z nich.

9.5.        NFT ART nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działań lub zaniechań podmiotów, za które nie odpowiada, a w szczególności dostawców usług kurierskich
i transportowych, magazynowych, dostawcy usług telekomunikacyjnych, w tym serwisu internetowego, kantora kryptowalutowego lub giełdy kryptowalutowej, dostawcy portfela lub samego artysty.

9.6.        Wszelkie możliwe reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami prawa polskiego.

10.          ODSTĄPIENIE OD UMOWY

10.1.    Wykonując obowiązek informacyjny, określony w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 134 z późn. zm.), NFT ART informuje, że na podstawie art. 38 pkt 11 tej ustawy, kupującym nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży.

10.2.    Poza przypadkami określonymi w Regulaminie, NFT ART ma prawo odstąpić od realizacji umowy sprzedaży, niezależnie od stopnia zaawansowania jej realizacji, w każdym przypadku:

a)         uzasadnionego podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;

b)        nieprzekazania informacji lub dokumentów wnioskowanych niezbędnych do wykonania obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2000 r. nr 116, poz. 1216 z późn. zm) lub stwierdzenia nieprawidłowości lub braku aktualizacji tych informacji lub dokumentów;

c)         wystąpienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego,
w szczególności przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu;

d)        w sytuacji uzasadnionego podejrzenia, iż przeprowadzenie transakcji mogłoby spowodować naruszenie prawa, jego obejście lub byłoby niezgodne z regułami obrotu.

11.          PRAWA AUTORSKIE

11.1.    Wraz ze sprzedażą obiektu nie dochodzi ani do przeniesienia prawa autorskich ani udzielenia licencji, chyba że warunki aukcji stanowiły inaczej.

11.2.    Prawa autorskie do wszystkich zdjęć, ilustracji i tekstów związanych z obiektem, sporządzonych przez lub dla NFT ART, włączając zawartość tego katalogu, stanowią własność NFT ART. Nie mogą być one wykorzystane przez inne osoby bez uprzedniej zgody pisemnej NFT ART.

12.          PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

12.1.     NFT ART jako instytucja obowiązana na mocy postanowień ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2000 r. nr 116, poz. 1216 z późn. zm), zgodnie z dyspozycją art. 2 ust. 1 pkt 24a), dokłada należytej staranności
w zakresie realizacji działań zmierzających do rozpoznania i określenia poziomu ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, a w konsekwencji skutecznego przeciwdziałania jego materializacji.

12.2.    W celu przeciwdziałania ryzyku, o którym mowa w ust. 1 powyżej, NFT ART stosuje wobec licytantów środki bezpieczeństwa finansowego w sytuacji, w której wartość obiektu równa jest lub przekracza kwotę 10.000,00 euro (słownie: dziesięć tysięcy euro 00/100), po kursie średniego kursu waluty ogłoszonego przez NBP, obowiązującego w dniu przeprowadzania transakcji.

12.3.    W związku z realizacją obowiązku, o którym mowa powyżej NFT ART zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych dokumentów lub informacji niezbędnych do wykonania obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2000 r. nr 116, poz. 1216 z późn. zm). NFT ART może wystąpić z żądaniem, o którym mowa w zdaniu poprzednim również po zakończeniu aukcji lub sprzedaży poaukcyjnej.

13.          DANE OSOBOWE

13.1.    Możliwość uczestnictwa w aukcjach prowadzonych przez NFT ART wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych licytanta. NFT ART będzie przetwarzać powierzone dane osobowe we własnym imieniu jako administrator w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO).

13.2.    NFT  ART będzie przetwarzać dane osobowe w zakresie niezbędnym do umożliwienia wzięcia udziału w licytacji oraz zawarcia umowy sprzedaży w drodze licytacji, w tym w szczególności w zakresie określonym w formularzu zlecenia lub udostępnionym NFT ART przez internetowe platformy aukcyjne, obejmującym w szczególności imię, nazwisko, adres email, numer i serię dowodu osobistego licytanta oraz numer rachunku bankowego licytanta (w przypadku zawarcia umowy sprzedaży).

13.3.    NFT  ART będzie przetwarzać dane osobowe licytanta w celu:

a.         niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy sprzedaży, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, w szczególności dotyczy to udziału w aukcji za pośrednictwem serwisu aukcyjnego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO;

b.         obsługi reklamacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

c.         ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec NFT ART - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

d.         realizacji obowiązków nałożonych na NFT ART na mocy ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2000 r. nr 116, poz. 1216 z późn. zm), w tym w szczególności stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, których katalog określony został w treści tej ustawy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

 

13.4.    Podanie wyżej wskazanych danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do dopuszczenia licytanta do aukcji, do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, a także jej rozliczenia.

13.5.    NFT ART może przekazywać dane osobowe innym podmiotom, które będą je przetwarzały,
w szczególności:  

a.       podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską, transportową, magazynową;

b.       bankom, w przypadku konieczność prowadzonych rozliczeń;

c.       podmiotom wspierającym NFT ART w prowadzonej działalności na zlecenie NFT ART
w szczególności dostawcom IT, księgowości, podmiotom z zakresu obsługi prawnej. 

13.6.    Podmioty, którym NFT ART powierza przetwarzanie danych osobowych, wykonują zadania na podstawie umowy zawartej z NFT. Podmioty te realizują wskazane czynności w imieniu NFT i mają dostęp do danych osobowych, w zakresie niezbędnym do realizowania powierzonych im zadań.

13.7.    Dane udostępnione NFT ART będą przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania umowy sprzedaży, nie dłużej niż do czasu przedawnienia roszczeń z umowy, z zastrzeżeniem, że dane przetwarzane przez NFT ART w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia
1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2000 r. nr 116, poz. 1216 z późn. zm), w tym w szczególności pozyskane w ramach stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, przetwarzane będą przez NFT ART na zasadach wynikających z przepisów tej ustawy.

13.8.    Osoby, których dane osobowe dotyczą, mają na zasadach określonych w RODO prawo do:

a.       dostępu do treści swoich danych;

b.       sprostowania danych;

c.       usunięcia danych;

d.       ograniczenia przetwarzania danych;

e.       przenoszenia danych;

f.        wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

13.9.    Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań na adres e-mail: [[email protected]] lub pisemnie na adres siedziby NFT ART.

13.10. Realizacja niektórych z praw wymienionych w punkcie 13.7 powyżej może zostać ograniczona lub wyłączona.

13.11. Osobom, których dane osobowe dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193, Warszawa, e-mail: [email protected]), jeżeli osoba, której dane NFT ART przetwarza, następuje
z naruszeniem przepisów. 

13.12. Przetwarzane dane osobowe pochodzą bezpośrednio od licytanta, a także
z powszechnie dostępnych rejestrów prowadzonych i udostępnianych na podstawie przepisów prawa.

14.              POSTANOWIENIA KOŃCOWE

14.1.         Regulamin wchodzi w życie z dniem [02/04/2022 r.]

14.2.         Jeśli jakiekolwiek z postanowień regulaminu okazałoby się nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do zastosowania, pozostałe postanowienia będą nadal obowiązywać.

14.3.         Postanowienia warunków mniej korzystne dla nabywcy będącego konsumentem
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j) niż postanowienia tej ustawy są nieważne. W ich miejsce  stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j).

14.4.         NFT ART wskazuje adres platformy internetowego rozstrzygania sporów Unii Europejskiej: ec.europa.eu/consumers/odr. Ponadto NFT ART informuje konsumenta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Są one dobrowolne zarówno dla konsumenta, jak i dla NFT ART. Szczegółowe informacje o zasadach dostępu do tych procedur znajdują się na  stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

 

14.5.         Niniejsze warunki oraz wszystkie zobowiązania pozaumowne z nich wynikające lub z nimi związane podlegają prawu polskiemu.

14.6.         Warunki mogą być przez NFT ART zmienione poprzez aneksy dostępne na stronie internetowej NFT ART lub poprzez przekazanie informacji o zmianie warunków wraz z ich nowym brzmieniem, drogą elektroniczną przy wykorzystaniu formy komunikacji, która została przekazana do NFT ART jako preferowana.

14.7.         Brak działania lub opóźnienie w wykonywaniu praw wynikających z Regulaminu nie oznacza zrzeczenia się praw lub zwolnienia z obowiązków, ani nie uchyla obowiązywalności całości bądź części z postanowień Regulaminu.

14.8.         NFT ART poucza o treści następujących przepisów:

a.       ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z późn. zm.) – wywóz określonych obiektów poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz;

b.       ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.) – muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu zabytków bezpośrednio na aukcji za kwotę wylicytowaną powiększoną o opłatę aukcyjną;

c.       ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2000 r. nr 116, poz. 1216 z późn. zm) -  NFT ART jest zobowiązana do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji powyżej równowartości 15.000,00 euro (słownie: piętnaście tysięcy euro 00/100).

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

INFORMACJA DLA NABYWCY TOKENA

1.       Z chwilą nabycia Tokenu, licytant, co do zasady, nie uzyskuje praw autorskich majątkowych ani udzielenia licencji, chyba że warunki aukcji stanowiły inaczej.

2.       Nabycie Tokenu NFT nie wiążę się z nabyciem majątkowych praw autorskich do

Zasobu Cyfrowego ani uprawnień do niego innych, niż wprost wskazanych w warunkach aukcji.

3.       Fakt, że transakcje Tokenami NFT są tworzone i przechowywane w łańcuchu bloków (na blockchain), oznacza, że można je sprzedawać w drodze ich przenoszenia między cyfrowymi portfelami.

O aukcji

Zapraszamy do udziału w V Aukcji Dzieł Sztuki i Tokenów NFT Diamondscraft.

Zapewniamy, że znajdą Państwo coś dla siebie wśród tych 33 pozycji. Warto zwrócić uwagę na dzieło Rafała Olbińskiego "Stairway to heaven". Ten pochodzący z 2020 r. obraz jednego z najbardziej rozpoznawalnego polskiego surrealisty był wystawiany na monograficznej wystawie artysty w Kielcach, następnie w Szczecinie oraz reprodukowany w katalogu z wystawy w Kielcach. Kolejną pozycją przy, której należy zatrzymać się na dłużej jest praca Ryszarda Rosińskiego "Spotkanie konstelacji". gdzie uderza znakomity warsztat, a fantastyczny temat obrazu przedstawia spotkanie konstelacji Wodnika z konstelacją Łabędzia, który jest jednym z bardziej wyrazistych gwiazdozbiorów Nieba Północnego, znany już w starożytności. Kolejną pozycją niewątpliwie wartą uwagi jest "Perseusz" Igora Mitoraja. Perseusz jest jednym z mitologicznych bohaterów obecnych w twórczości Igora Mitoraja obok Ikara, Erosa, Hermesa i innych. Antyczny bohater, pogromca groźnej Meduzy oraz wybawca uwięzionej przez Posejdona Andromedy widoczny jest w ujęciu rzeźbiarza tylko w postaci nagiego torsu. Ten znany na całym świecie rzeźbiarz szczyt swojej kariery rozpoczął w Paryżu, w swej sztuce odwoływał się do tradycji antyku, traktując jego spuściznę jako relikty złotego wieku kultury. "Tulipany" to pochodzące z 2014 r. dzieło, które wyszło spod pędzla Edwarda Dwurnika. Artysta zasłynął cyklami miast polskich, tulipanów oraz kontrabasistów. Jego głównym celem artystycznym, jak mawiał, było budowanie kompozycji wieloelementowych, tworzenie związków między przedmiotami obrazu. Jego prace znajdują się obecnie w wielu znakomitych kolekcjach. Profesora warszawskiej ASP Sławomira Marca od wielu lat frapuje temat linii horyzontu. W ofercie obraz - z najnowszego cyklu HORYZONT V - 2 Autor przeszło 250 polemik i publikacji z pogranicza teorii i krytyki sztuki w czołowych polskich magazynach sztuki, a także w pismach zagranicznych (wieloletni recenzent nowojorskiego NYArts i londyńskiego Contemporary. Daria Andrews to artystka polskiego pochodzenia, która mieszka i tworzy na Tasmanii. Daria buduje osobistą relację z odbiorcami, zapraszając ich do swojego intymnego świata. Podmiot jej artystycznego zainteresowania stanowią głównie kobiety, uchwycone w emocjonalnych momentach, w otoczeniu mocnych kolorów, wyimaginowanych stworzeń i mistycznych symboli. I tak jest również w przypadku pracy "Kruchość".

Obraz Kamili Kowalik „pewnego dnia” to sztandarowy przykład kompozycji fantastycznej wieloelementowej, gdzie dominantą jest nagie kobiece ciało ze skrzydłami.

Należy zwrócić uwagę na trzy pozycje artystycznej rodziny Jacka, Agaty i Lecha Maślankiewiczów. Niebywałe jest każdy z nich posiada swój własny, rozpoznawalny i charakterystyczny styl malarski. A prace Jacka to uczta malarska dla zmysłów. Zapraszamy do licytacji!

 

 

 

 

 

FAQ
O sprzedawcy
Diamondscraft
Kontakt
Diamonscraft
room
ul. Mikołaja Kopernika 38 / 1-2
05-091 Ząbki
phone
+48539972810
Klienci kupujący dzieła tego artysty kupowali także
keyboard_arrow_up