Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
19

Beata Stankiewicz, Wejście

add Twoja notatka 
Opis pozycji
Estymacje: 464 - 812 EUR
Technika: olej na płótnie
Wymiary: 25 x 30 cm
Data powstania: 2018
Aukcja
favorite Aukcja charytatywna
gavel
Data
20 października 2018 CEST/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
232 EUR
Estymacje
464 - 812 EUR
Wyświetleń: 1080 | Ulubione: 0
Aukcja

Krakowski Salon Sztuki

Aukcja charytatywna
Data
20 października 2018 CEST/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
0.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 100
  5 000
  > 200
  15 000
  > 1 000
 
Regulamin

I. WPROWADZENIE 

Każdy obiekt zaprezentowany w katalogu aukcyjnym przeznaczony jest do sprzedaży na warunkach określonych w Regulaminie Aukcji oraz w Podstawowych Informacjach Aukcji Krakowskiego Salonu Sztuki.

Zmiana warunków może nastąpić poprzez stosowny aneks bądź ogłoszenie podane do wiadomości przez aukcjonera przed rozpoczęciem aukcji. Poprzez licytację na aukcji, niezależnie czy osobistą, czy za pośrednictwem przedstawiciela, czy też na podstawie złożonego zlecenia licytacji telefonicznej, przez internet lub z limitem, licytujący i kupujący wyrażają zgodę na brzmienie niniejszego Regulaminu Aukcji. 

II. ORGANIZATOR JAKO POŚREDNIK HANDLOWY

Fundacja Artyści Innowacja Teoria występuje jako zastępca pośredni działający w imieniu własnym, lecz na rachunek Twórcy Obiektu. 

III. LICYTOWANIE NA AUKCJI 

 1. Organizator może według swojego uznania odmówić dopuszczenia niektórych osób do udziału w aukcji lub sprzedaży poaukcyjnej. Wszyscy licytujący muszą zarejestrować się przed aukcją, dostarczyć wymagane informacje przewidziane w formularzu rejestracji, okazać dokument potwierdzający tożsamość oraz odebrać tabliczkę z numerem licytacyjnym. 
 2. Dla wygody licytujących, którzy nie mogą uczestniczyć w aukcji osobiście, Organizator może zrealizować pisemne zlecenie licytacji. W takim przypadku nieobecni licytujący powinni wypełnić formularz „zlecenie licytacji”, który można znaleźć w katalogu aukcyjnym, na stronie internetowej www.krakowskisalonsztuki.pl lub otrzymać w punkcie informacyjnym Krakowskiego Salonu Sztuki, Pałac Sztuki, pl. Szczepański 4 w Krakowie. Kwoty wskazane przez licytującego w zleceniu licytacji powinny być wyrażone w polskich złotych oraz zgodne z tabelą postąpień. Jeżeli podana kwota nie jest zgodna z kwotami w tabeli postąpień, zostanie ona obniżona do kwoty odpowiadającej postąpieniom. Aukcjoner nie akceptuje zlecenia licytacji, w którym nie ma wskazanej maksymalnej kwoty, do której Organizator może zrealizować zlecenie. Organizator dołoży starań, aby klient zakupił wybrany obiekt w możliwie jak najniższej cenie, nie niższej jednak niż cena gwarancyjna. Jeśli limit podany przez licytującego jest niższy niż cena gwarancyjna, a stanowi jednocześnie najwyższą ofertę, wówczas dochodzi do transakcji warunkowej. W przypadku dwóch lub większej ilości zleceń z takim samym limitem decyduje kolejność zgłoszeń. Wszystkie zlecenia licytacji wraz z fotokopią dokumentu tożsamości umożliwiającego weryfikację danych osobowych powinny być przesłane mailem na adres [email protected] albo dostarczone osobiście do punktu informacyjnego Krakowskiego Salonu Sztuki, Pałac Sztuki, pl. Szczepański 4 w Krakowie w godzinach otwarcia wystawy do dnia 20 października 2018 do godziny 14:00. Dostarczone później zlecenia mogą nie być zrealizowane. 
 3. Od osób zainteresowanych licytacją przez telefon wymaga się zgłoszenia chęci licytacji telefonicznej poprzez wypełnienie formularza „zlecenie licytacji”, dostępnego w katalogu, na stronie internetowej www.krakowskisalonsztuki.pl lub w punkcie informacyjnym Krakowskiego Salonu Sztuki, Pałac Sztuki, pl. Szczepański 4 w Krakowie. Wszystkie zlecenia licytacji powinny być przesłane mailem na adres [email protected] lub dostarczone osobiście do punktu informacyjnego Krakowskiego Salonu Sztuki, Pałac Sztuki, pl. Szczepański 4 w Krakowie w godzinach otwarcia wystawy do dnia 20 października 2018 do godziny 14:00. Wymaga się również przesłania fotokopii dokumentu tożsamości w celu weryfikacji danych osobowych. Dostarczone później zlecenia mogą nie być zrealizowane. Licytacja telefoniczna może być nagrywana, złożenie zlecenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nagrywanie rozmowy telefonicznej. Na wypadek trudności z połączeniem telefonicznym licytujący może określić na zleceniu limit, do którego przedstawiciel Organizatora będzie licytować pomimo braku połączenia. Jeśli żaden limit nie jest określony na zleceniu, pracownik domu aukcyjnego uznaje w takim wypadku, że klient oferuje przynajmniej cenę wywoławczą. 
 4. Podczas licytacji, zarówno osobistej, internetowej, telefonicznej, jak i za pośrednictwem pracownika Organizatora, licytujący bierze osobistą odpowiedzialność za zapłatę za wylicytowane obiekty.
 5. Usługa licytacji na podstawie zlecenia licytacji nie podlega żadnej opłacie. Organizator zobowiązuje się dochować należytej staranności w realizacji zleceń, jednak nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie takich ofert. 

IV. PRZEBIEG AUKCJI 

 1. Każdy obiekt oferowany jest z zastrzeżeniem ceny gwarancyjnej, która jest poufną minimalną ceną sprzedaży uzgodnioną między Organizatorem i autorem Obiektu. 
 2. Aukcjoner może w każdym momencie aukcji wycofać którykolwiek obiekt, ponownie zaoferować przedmiot do sprzedaży (również bezpośrednio po uderzeniu młotkiem) w razie zaistnienia błędu bądź sporu co do wyniku licytacji. W powyższym przypadku aukcjoner może podjąć wszelkie działania, które uzna za stosowne i racjonalne. Jeżeli jakikolwiek spór co do wyniku licytacji powstanie po aukcji, wynik sprzedaży w ramach aukcji uznaje się za ostateczny. 
 3. Aukcjoner rozpoczyna licytację i decyduje o wysokości kolejnych postąpień. W celu osiągnięcia ceny gwarancyjnej obiektu aukcjoner i przedstawiciele Organizatora mogą składać w toku licytacji oferty w imieniu twórcy Obiektu bez wskazania, że czynią to w imieniu twórcy Obiektu, bądź to przez składanie następujących po sobie ofert licytacyjnych, bądź też oferty w odpowiedzi na oferty składane przez innych oferentów. Jeżeli nie ma żadnych ofert na dany obiekt lub oferty są zbyt niskie aukcjoner może uznać przedmiot za niesprzedany co oznajmia licytującym.
 4. Ceny na aukcji podawane są w polskich złotych i w tej walucie powinna być dokonana płatność. 
 5. Licytujący, który zaoferował najwyższą kwotę zaakceptowaną przez aukcjonera, jest zwycięzcą licytacji. Uderzenie młotkiem przez aukcjonera oznacza akceptację najwyższej oferty i zawarcie umowy sprzedaży między Organizatorem a kupującym. 
 6. Każda poaukcyjna sprzedaż obiektów oferowanych na aukcji podlega również Regulaminowi Aukcji.

V. CENA NABYCIA 

 1. Kwota wylicytowana jest ostateczną ceną nabycia Obiektu.
 2. Organizator akceptuje płatność kartami płatniczymi, gotówką oraz przelewem bankowym na konto: 06 1750 0012 0000 0000 3999 4259. W tytule przelewu proszę podać nazwę aukcji oraz numer obiektu.
 3. Własność zakupionego obiektu nie przejdzie na kupującego, dopóki Organizator nie otrzyma pełnej ceny nabycia za obiekt. Organizator nie jest zobowiązany do przekazania obiektu kupującemu do chwili przeniesienia własności obiektu na kupującego. Wcześniejsze przekazanie obiektu kupującemu nie jest równoznaczne z przeniesieniem prawa własności obiektu na kupującego ani zwolnieniem z obowiązku zapłaty przez niego ceny nabycia. 

VI. ODBIÓR ZAKUPU 

 1. Odbiór wylicytowanych obiektów jest możliwy po dokonaniu wpłaty pełnej ceny nabycia Obiektów. 
 2. Kupujący powinien odebrać zakupiony obiekt w terminie 10 dni od daty aukcji.
 3. Organizator nieodpłatnie zapewnia podstawowe opakowanie obiektu umożliwiające jego odbiór osobisty. 
 4. Organizator będzie wymagał okazania dowodu osobistego przed przekazaniem obiektu nabywcy bądź jego przedstawicielowi, który dodatkowo powinien posiadać pisemne upoważnienie od nabywcy. 

VII. BRAK PŁATNOŚCI 

Bez uszczerbku dla innych praw sprzedający, w przypadku gdy nabywca nie uiści pełnej ceny nabycia za obiekt w terminie 7 dni od daty aukcji, Organizator może zastosować jeden lub kilka z poniższych środków prawnych:

 1. odstąpić od sprzedaży obiektu,
 2. wszcząć postępowanie sądowe przeciwko kupującemu w celu odzyskania zaległości,
 3. podjąć wszelkie inne działania odpowiednie do zaistniałych okoliczności. 

VIII. DANE OSOBOWE KLIENTA 

W związku ze świadczonymi usługami oraz wymogami prawnymi związanymi z przeprowadzeniem aukcji Organizator może wymagać od klientów podania danych osobowych.

IX. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 

 1. Organizator wyłącza wszelkie gwarancje inne niż potwierdzenie autentyczności w najszerszym zakresie dopuszczonym prawem.

 2. Całkowita odpowiedzialność Organizatora będzie ograniczona wyłącznie do ceny nabycia zapłaconej przez kupującego. 
 3. Organizator nie jest odpowiedzialny za pomyłki słowne czy na piśmie w informacjach podanych klientom oraz nie ponosi odpowiedzialności wobec żadnego licytującego za błędy w trakcie prowadzonej aukcji lub popełnione w innym zakresie związanym ze sprzedażą obiektu. 
 4. Organizator nie bierze odpowiedzialności wobec kupującego za szkody przewyższające cenę nabycia Obiektu, niezależnie czy taka szkoda jest charakteryzowana jako bezpośrednia, pośrednia, szczególna, przypadkowa czy następcza. 
 5. Żaden przepis w Regulaminie Aukcji nie wyklucza lub nie ogranicza odpowiedzialności Organizatora wobec kupującego, wynikającej z jakiegokolwiek oszustwa bądź świadomego wprowadzenia w błąd, lub z winy umyślnej. 

X. PRAWA AUTORSKIE

 1. Wraz ze sprzedażą Obiektu i dokonanym w ten sposób przeniesieniem własności, przeniesione zostają na Nabywcę również przepisami określone prawa i obowiązki związane z dalszym posiadaniem, użytkowaniem i wykorzystaniem obiektu.
 2. Wraz z przeniesieniem własności Obiektu udzielona zostaje Nabywcy Licencja na wykorzystanie wizerunku Obiektu na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:
  1. utrwalania jakąkolwiek techniką i w jakikolwiek sposób,
  2. zwielokrotniania jakąkolwiek techniką i w jakikolwiek sposób m. in. w formie książkowej, błonie światłoczułej lub cyfrowo (np. dyskietce, CD, DVD),
  3. wprowadzania do obrotu,
  4. wprowadzania do pamięci komputera oraz sieci multimedialnej lub komputerowej m.in.internetu,
  5. publicznego wykonania lub odtwarzania,
  6. wyświetlania i wystawiania,
  7. najmu,
  8. dzierżawy,
  9. nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną,
  10. nadawania za pośrednictwem satelity,
  11. równoczesnego i integralnego nadawania dzieła nadawanego przez inną organizację radiową lub telewizyjną.
 3. Prawa autorskie do wszystkich zdjęć, ilustracji i tekstów związanych z obiektem, sporządzonych przez lub dla Organizatora, włączając zawartość tego katalogu, stanowią własność Organizatora. Nie mogą być one wykorzystane przez kupującego ani inne osoby bez uprzedniej zgody pisemnej Organizatora. 

XI. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Niniejszy Regulamin Aukcji wraz z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami wyczerpują całość praw i obowiązków pomiędzy stronami w odniesieniu do sprzedaży obiektu. 
 2. Wszelkie zawiadomienia powinny być kierowane na piśmie na adres Organizatora. Powiadomienia kierowane do klientów będą przesyłane na adres podany w „zleceniu licytacji”.
 3. Jeśli jakiekolwiek z postanowień Regulaminu Aukcji okazałoby się nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do zastosowania, pozostałe postanowienia będą nadal obowiązywać. Brak działania lub opóźnienie w wykonywaniu praw wynikających z Regulaminu Aukcji nie oznacza zrzeczenia się praw lub zwolnienia z obowiązków ani nie uchyla obowiązywalności całości bądź części z postanowień Regulaminu Aukcji. 

XII. PRAWO OBOWIĄZUJĄCE 

Prawa i obowiązki stron wynikające z niniejszego Regulaminu Aukcji, przebieg aukcji i jakiekolwiek sprawy związane z powyższymi postanowieniami podlegają prawu polskiemu. 

XIII. POTWIERDZENIE AUTENTYCZNOŚCI 

Przez autentyczność obiektu Organizator rozumie właściwe podanie autorstwa obiektu i prawidłowe jego datowanie. Organizator udziela gwarancji autentyczności obiektów zaprezentowanych w katalogu aukcyjnym na okres 5 lat od daty sprzedaży przez Organizatora. Organizator udziela gwarancji autentyczności obiektu jedynie bezpośredniemu nabywcy obiektu. Powyższa gwarancja nie obejmuje kolejnych właścicieli obiektu, włączając w to osoby, które nabyły od bezpośredniego nabywcy obiekt odpłatnie, w drodze darowizny lub dziedziczenia.

O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
Krakowski Salon Sztuki
Kontakt
Krakowski Salon Sztuki
room
ul. Ujejskiego 2a
30-102 Kraków
keyboard_arrow_up