4

Andrzej Wróblewski (1927-1957), PRACA DWUSTRONNA [„ZAKOPANE”] NA REWERSIE [GŁÓWKA DZIECKA], OK.1954 r.

add Twoja notatka 
Andrzej Wróblewski (1927-1957), PRACA DWUSTRONNA [„ZAKOPANE”] NA REWERSIE [GŁÓWKA DZIECKA], OK.1954 r.Andrzej Wróblewski (1927-1957), PRACA DWUSTRONNA [„ZAKOPANE”] NA REWERSIE [GŁÓWKA DZIECKA], OK.1954 r.
Opis pozycji
Estymacje: 13 953 - 18 605 EUR | 60 000 - 80 000 PLN
tusz/papier, 26,9 x 41,9 cm
sygnowany pł.l.d.: „Zakopane”, p.d.: AWróblewski, p.g.: 981,1162
opisany na rewersie oł.l.d.: Poznań 205, w kółku 205

POCHODZENIE:
- kolekcja prywatna

Andrzej Wróblewski jest jednym z najwybitniejszych polskich artystów powojennych. Po jego nagłej śmierci matka, graficzka Krystyna Wróblewska podjęła się skatalogowania i usystematyzowania dorobku twórczego syna. Własnoręcznie opisywała, nadawała tytuły, numerowała i podpisywała liczne szkice oraz rysunki. Ponieważ z braku środków na zakup materiałów artysta często wykorzystywał w swoich pracach malarskich i rysunkowych obydwie strony podłoża, matka musiała dokonać hierarchizacji przedstawień. Najciekawsze, jej zdaniem, kompozycje podpisywała, imitując sygnaturę artysty „A. Wróblewski” lub „AWróblewski”. Bardzo trudno jest odróżnić podpis matki od sygnatury Andrzeja Wróblewskiego tak więc szczególnie należy podkreślić fakt, że prezentowana praca sygnowana jest ręką samego artysty. Wróblewski sygnował stronę z przedstawieniem, należącym do cyklu studiów człowieka prowadzącego pojazd (cykl zapoczątkowany obrazem „Szofer niebieski”). Na pierwszym planie widzimy tył oddalającej się ciężarówki. Stojący na przyczepie mężczyzna, odwrócony tyłem do widza, prowadzi nasze spojrzenie w kierunku horyzontu, w stronę Tatr i Zakopanego. Pejzaż z człowiekiem zapatrzonym w dal jest współczesnym echem obrazów mistrza romantyzmu Caspara Davida Friedricha.

Na rewersie widzimy główkę niemowlaka. Szkic ten sugeruje nam datę powstania pracy na lata 50., kiedy to mają miejsce ważne wydarzenia w życiu artysty. „W 1954 w domu i na rysunkach pojawiło się niemowlę. Studia małego dziecka i matki z dzieckiem posłużyły Wróblewskiemu do namalowania kilku obrazów olejnych („Karmiąca przy balkonie” 1954, „Młoda matka z dzieckiem”, „Matka”, „Matki”, „Kitek” 1955). Niemal wszystkie rysunki wykonane były tuszem lawowanym - w tym czasie ulubioną techniką Wróblewskiego. Malarz dokumentował w tych szkicach początki życia dziecka od pierwszych dni. Ciekawość i czułość nie przeszkodziły w ostrości obserwacji, zapisywanych jak zawsze u Wróblewskiego bez sentymentalizmu. Rysował noworodka z niezwykłą intensywnością wbijającego spojrzenie w oczy matki, zawieszonego na nim jak na jedynej nici wiążącej go z obcym światem, siedzącego już, walczącego o równowagę z przeważającą kulą głowy” (Katarzyna Kasprzak-Stamm, Andrzeja Wróblewskiego prace na papierach, [w:] Gwasze, akwarele, rysunki Andrzeja Wróblewskiego. Inedita, red. Anna Wrońska, Galeria In Spe, Warszawa 2002, s. 15).
Aukcja
Aukcja Sztuki Współczesnej
gavel
Data
08 grudnia 2018
date_range
Cena wywoławcza
8 372 EUR
Estymacje
13 953 - 18 605 EUR
60 000 - 80 000 PLN
Cena sprzedaży
Sprzedaż warunkowa
10 428 EUR
Cena końcowa bez opłaty aukcyjnej
8 837 EUR
Przebicie
125%
Wyświetleń: 104 | Ulubione: 0
Aukcja
Antiqua et Moderna

Antiqua et Moderna

Aukcja Sztuki Współczesnej
Data
08 grudnia 2018
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
18.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
  300 000
  > 20 000
 
Regulamin

Definicje:

Organizator – Antykwariat „ANTIQUA” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Freta 19.
Obiekt - przedmiot o charakterze kolekcjonerskim lub dzieła sztuki przekazany Organizatorowi do sprzedaży. przez komitentów bądź stanowiące własność Organizatora. Zgodnie z oświadczeniami powierzone obiekty stanowią ich własność, bądź też mają oni prawa do rozporządzania nimi, a ponadto nie są one objęte jakimkolwiek postępowaniem sądowym i skarbowym.
Estymacja - stanowi szacunkową wartość obiektu. Licytacja zakończona w przedziale estymacji lub powyżej jej górnej granicy jest transakcją ostateczną. Estymacja nie obejmuje żadnych opłat dodatkowych.
Aukcjoner - Przedstawiciel Organizatora prowadzący licytację.
Postąpienie - minimalna kwota o którą wzrasta cena przy licytacji. Tabela postąpień stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
Cena uzyskana - ostateczna cena ustalona po zakończeniu aukcji.
Cena wywoławcza - cena od której zaczyna się licytacja.
Cena gwarancyjna - poufna cena minimalna, poniżej której obiekt nie może być sprzedany. Cena ta zawarta jest pomiędzy ceną wywoławczą, a dolną granicą estymacji.  Poszczególne obiekty mogą nie posiadać ceny gwarancyjnej.  Obiekty te oznaczone są w katalogu symbolem ▲. Obiekty posiadające cenę rezerwową mają stosowną adnotację w opisie.
Transakcja warunkowa – W przypadku zakończenia licytacji poniżej ceny gwarancyjnej zawarta transakcja wiąże strony pod warunkiem zaakceptowania wylicytowanej kwoty przez właściciela obiektu. Nieuzyskanie takiej zgody w terminie 7 dni powoduje rozwiązanie transakcji.
Opłata organizacyjna - opłata doliczana do ceny uzyskanej w wysokości 18%. Opłata ta zawiera wszelkie przewidziane prawem podatki i opłaty w tym podatek VAT oraz droit de suite. Opłata organizacyjna obowiązuje także w przypadku sprzedaży poaukcyjnej.


I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przystąpienie do licytacji oznacza akceptację przez klienta przepisów niniejszego regulaminu w całości.
 2. Obiekty przeznaczone do sprzedaży w drodze aukcji podlegają weryfikacji pod względem autentyczności i stanu zachowania. Organizator. gwarantuje zgodność cech obiektów opisanych w katalogu i na stronach internetowych ze stanem faktycznym.
 3. W trakcie aukcji Przedstawiciel Organizatora może prostować i uzupełniać opisy obiektów.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wycofania obiektów z aukcji bez podania przyczyn i nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo uniemożliwienia uczestnictwa w aukcji bez podania przyczyn.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne oferowanych obiektów.
 7. Wszelkie reklamacje rozpatrywane będą zgodnie z przepisami prawa polskiego.


II AUKCJA

 1. Aukcja jest prowadzona zgodnie z polskimi przepisami prawnymi przez Aukcjonera.
 2. Aukcjoner ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia obiektów oraz do ich wycofania z licytacji bez podania przyczyn. Może także otwierać licytację obiektu działając w imieniu właściciela jak też sam składać kolejne oferty do poziomu ceny gwarancyjnej.
 3. Do uczestnictwa w licytacji upoważniają tabliczki z numerami aukcyjnymi, które można otrzymać przy stanowisku rejestracyjnym po wypełnieniu formularza udziału w aukcji. dokonujący rejestracji ma prawo poprosić o dokument potwierdzający tożsamość osoby rejestrowanej. Tabliczkę z numerem aukcyjnym należy zwrócić bezpośrednio po zakończeniu aukcji, a w przypadku zakupu odebrać potwierdzenie zawartych transakcji.
 4. Osoby przystępujące do licytacji obowiązane są do wpłaty wadium. Wadium w wysokości 1000 zł upoważnia do dokonania zakupu w przedziale 10 000 – 20 000 zł. Osoby zamierzające licytować powyżej tej kwoty winny dokonać wpłaty wadium w wysokości 10% wartości planowanych zakupów.
 5. Organizator może reprezentować klienta na podstawie „zlecenia licytacji” (formularz dostępny w katalogu, w siedzibie Organizatora oraz po zamówieniu pod adresem: [email protected]). W przypadku zlecenia licytacji z limitem, Organizator dokłada wszelkich starań, by zakupić obiekt w możliwie najniższej cenie. Na podstawie formularza możliwe jest także licytowanie przez telefon.
 6. O wysokości postąpienia decyduje Aukcjoner. Zakończenie licytacji obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera i jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna – sprzedaży między Organizatorem a licytantem, który zaoferował najwyższą kwotę. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji Aukcjoner rozstrzyga spór lub ponownie przeprowadza licytacje obiektu.
 7. W przypadku licytacji obiektu posiadającego cenę gwarancyjną jeżeli w trakcie licytacji obiekt nie  osiągnie tej ceny zakończenie licytacji skutkuje zawarciem transakcji warunkowej, co ogłasza aukcjoner po zakończeniu licytacji.
 8. Do kwoty wylicytowanej, która jest zarazem Ceną Uzyskaną Organizator dolicza Opłatę Organizacyjną. Organizator wystawia faktury VAT marża.
 9. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty należności za wylicytowane obiekty w terminie 14 dni od dnia aukcji. Organizator będzie uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za okres opóźnienia w zapłacie. Wszystkie transakcje zawierane są w polskich złotych.
 10. W razie opóźnienia nabywcy w zapłacie, Organizator po bezskutecznym upływie dodatkowo wyznaczonego terminu na zapłatę, może odstąpić od umowy z nabywcą.
 11. Własność wylicytowanego obiektu przechodzi na nabywcę z chwilą zapłaty pełnej ceny powiększonej o opłatę aukcyjną.


III ODBIÓR OBIEKTÓW

 1. Obiekty wylicytowane i zapłacone powinny być odebrane w ciągu 14 dni od daty zakończenia aukcji. Dalsze przechowywanie wylicytowanych obiektów jest możliwe po uzgodnieniu warunków z Organizatorem.
 2. Odbioru obiektów można dokonać osobiście w siedzibie Organizatora w godzinach pracy firmy.
 3. Obiekty wylicytowane i zapłacone mogą być wysłane na koszt odbiorcy pocztą kurierską, zgodnie z jego instrukcją i po uzgodnieniu warunków Organizatorem. Organizator  może odmówić wysyłki, jeżeli istnieje ryzyko uszkodzenia obiektu podczas transportu.
 4. Organizator może zapakować obiekty do wysyłki po ustaleniu warunków z właścicielem i opłaceniu kosztów pakowania. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia obiektu w trakcie transportu.
O aukcji


FAQ
Czekaj...
O sprzedawcy
Antiqua et Moderna
Kontakt
account_balance ul. Freta 19, 00-227 Warszawa
phone +48 22 831 54 72
Godziny otwarcia
poniedziałek - piątek: 10:00 - 18:00
sobota: 11:00 - 15:00
niedziela: nieczynne
keyboard_arrow_up
add